تور مالزی سنگاپور از شیراز

Singapur, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور مالزی سنگاپور از شیراز

هتل
4 شب اقامت درCitin Hotel Masjid Jamek By Compass Hospitality

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درIbis Budget

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

49,000,000 تومان

یک تخت

62,000,000 تومان

کودک با تخت

52,000,000 تومان

کودک بدون تخت

42,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درPacific Express Central Market

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درIbis Budget

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

50,000,000 تومان

یک تخت

64,000,000 تومان

کودک با تخت

52,000,000 تومان

کودک بدون تخت

42,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درRoyal Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درRoyal Newton

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

53,600,000 تومان

یک تخت

70,000,000 تومان

کودک با تخت

54,000,000 تومان

کودک بدون تخت

44,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درHoliday In Express

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درChancellor Orchard

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

54,000,000 تومان

یک تخت

71,000,000 تومان

کودک با تخت

55,000,000 تومان

کودک بدون تخت

44,500,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درMercure

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درRoyal Queens

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

57,000,000 تومان

یک تخت

76,000,000 تومان

کودک با تخت

57,000,000 تومان

کودک بدون تخت

45,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درDorsett

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درBoss

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

57,600,000 تومان

یک تخت

77,600,000 تومان

کودک با تخت

58,000,000 تومان

کودک بدون تخت

45,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درIbis

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درStudio M Hotel Singapore

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

57,800,000 تومان

یک تخت

77,800,000 تومان

کودک با تخت

58,500,000 تومان

کودک بدون تخت

45,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درCorus

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درGrand Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

58,000,000 تومان

یک تخت

78,000,000 تومان

کودک با تخت

59,000,000 تومان

کودک بدون تخت

45,500,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درPacific Regency

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درMercure Tyrwhitt

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

59,000,000 تومان

یک تخت

81,000,000 تومان

کودک با تخت

59,500,000 تومان

کودک بدون تخت

46,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درRoyal Chulan

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درGrand Pacific

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

61,000,000 تومان

یک تخت

84,000,000 تومان

کودک با تخت

62,000,000 تومان

کودک بدون تخت

47,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درThe Face Style

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درOrchard Rendezvous

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

64,000,000 تومان

یک تخت

90,600,000 تومان

کودک با تخت

64,500,000 تومان

کودک بدون تخت

48,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درRoyal Chulan

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درCarlton

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

65,000,000 تومان

یک تخت

91,000,000 تومان

کودک با تخت

66,000,000 تومان

کودک بدون تخت

49,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درIntercontinental

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درConcorde

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

66,000,000 تومان

یک تخت

95,000,000 تومان

کودک با تخت

67,000,000 تومان

کودک بدون تخت

50,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درShangri-la

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درClan Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

69,500,000 تومان

یک تخت

101,000,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

52,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درIntercontinental

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درGrand Copthorne

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

70,000,000 تومان

یک تخت

102,000,000 تومان

کودک با تخت

71,000,000 تومان

کودک بدون تخت

53,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درGrand Millenium

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درOne Farrer

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

71,000,000 تومان

یک تخت

104,000,000 تومان

کودک با تخت

72,000,000 تومان

کودک بدون تخت

54,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درJw Marriott

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درOrchard

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

77,000,000 تومان

یک تخت

115,000,000 تومان

کودک با تخت

78,000,000 تومان

کودک بدون تخت

57,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درEq

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درSheraton Tower

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

78,000,000 تومان

یک تخت

117,000,000 تومان

کودک با تخت

79,000,000 تومان

کودک بدون تخت

58,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه میشود

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور مالزی سنگاپور از شیراز در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور