تور استانبول از اصفهان

Istanbul tour from Isfahan

برگزار نمی‌شود

پکیج تور استانبول از اصفهان

هتل Grand Deniz

هتل Grand Deniz

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,320,000 تومان

یک تخته

34,530,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Reydel

هتل Reydel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,580,000 تومان

یک تخته

35,060,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Neva Flats

هتل Neva Flats

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,940,000 تومان

یک تخته

35,770,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Emmy

هتل Emmy

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,940,000 تومان

یک تخته

35,770,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Grand Milan

هتل Grand Milan

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,030,000 تومان

یک تخته

35,410,000 تومان

کودک با تخت

31,520,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Palmiye Taksim

هتل Palmiye Taksim

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,170,000 تومان

یک تخته

36,240,000 تومان

کودک با تخت

31,960,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Ganj

هتل Ganj

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,200,000 تومان

یک تخته

36,300,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,290,000 تومان

یک تخته

36,480,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Oriella

هتل Oriella

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,470,000 تومان

یک تخته

36,830,000 تومان

کودک با تخت

32,050,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Maxwell

هتل Maxwell

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,560,000 تومان

یک تخته

37,010,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل All Inn

هتل All Inn

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,560,000 تومان

یک تخته

37,010,000 تومان

کودک با تخت

32,050,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Monopol Hotel

هتل Monopol Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,640,000 تومان

یک تخته

37,180,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Birol

هتل Birol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,640,000 تومان

یک تخته

36,120,000 تومان

کودک با تخت

33,640,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Park Star

هتل Park Star

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,820,000 تومان

یک تخته

37,540,000 تومان

کودک با تخت

32,760,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Silviya

هتل Silviya

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,910,000 تومان

یک تخته

35,950,000 تومان

کودک با تخت

32,760,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Cumbali Plaza

هتل Cumbali Plaza

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,000,000 تومان

یک تخته

37,890,000 تومان

کودک با تخت

32,050,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل New City

هتل New City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,090,000 تومان

یک تخته

38,070,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Dora

هتل Dora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,530,000 تومان

یک تخته

38,950,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Taksim Star Bosphorus

هتل Taksim Star Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,630,000 تومان

یک تخته

39,050,000 تومان

کودک با تخت

32,860,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Bristol

هتل Bristol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,710,000 تومان

یک تخته

39,310,000 تومان

کودک با تخت

33,640,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Actuel Lİfe Hotel

هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,900,000 تومان

یک تخته

39,590,000 تومان

کودک با تخت

33,040,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Tulip City

هتل Tulip City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,970,000 تومان

یک تخته

39,840,000 تومان

کودک با تخت

32,760,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Atro

هتل Atro

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,970,000 تومان

یک تخته

39,840,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,330,000 تومان

یک تخته

40,550,000 تومان

کودک با تخت

32,760,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,410,000 تومان

یک تخته

40,720,000 تومان

کودک با تخت

32,760,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Inntel

هتل Inntel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,510,000 تومان

یک تخته

40,820,000 تومان

کودک با تخت

33,740,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,770,000 تومان

یک تخته

41,430,000 تومان

کودک با تخت

32,760,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Cumbali Luxury

هتل Cumbali Luxury

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,780,000 تومان

یک تخته

41,450,000 تومان

کودک با تخت

33,080,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل The Tango Hotel İstanbul

هتل The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,780,000 تومان

یک تخته

41,360,000 تومان

کودک با تخت

32,150,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Tulip Pera Hotel

هتل Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,860,000 تومان

یک تخته

41,610,000 تومان

کودک با تخت

32,760,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Pera Rose

هتل Pera Rose

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,960,000 تومان

یک تخته

41,710,000 تومان

کودک با تخت

32,860,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Tk Taxim Bosphorus

هتل Tk Taxim Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,960,000 تومان

یک تخته

41,710,000 تومان

کودک با تخت

31,970,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Grand De Para Hotel

هتل Grand De Para Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,960,000 تومان

یک تخته

41,710,000 تومان

کودک با تخت

34,630,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Nova Plaza Square

هتل Nova Plaza Square

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,960,000 تومان

یک تخته

41,720,000 تومان

کودک با تخت

34,040,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,300,000 تومان

یک تخته

42,490,000 تومان

کودک با تخت

36,300,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,350,000 تومان

یک تخته

42,490,000 تومان

کودک با تخت

32,120,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل White Monarch

هتل White Monarch

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,400,000 تومان

یک تخته

42,590,000 تومان

کودک با تخت

31,970,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Four Sides Sisli

هتل Four Sides Sisli

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,400,000 تومان

یک تخته

42,590,000 تومان

کودک با تخت

33,040,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Mineo Hotel

هتل Mineo Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,580,000 تومان

یک تخته

42,950,000 تومان

کودک با تخت

33,740,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Nova Plaza Park

هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,640,000 تومان

یک تخته

43,070,000 تومان

کودک با تخت

34,040,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل  Tango Taksim

هتل Tango Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,770,000 تومان

یک تخته

43,230,000 تومان

کودک با تخت

32,250,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,840,000 تومان

یک تخته

43,480,000 تومان

کودک با تخت

31,970,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Surmeli

هتل Surmeli

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,940,000 تومان

یک تخته

43,580,000 تومان

کودک با تخت

36,500,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Central Palace Hotel Taksim

هتل Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,020,000 تومان

یک تخته

43,830,000 تومان

کودک با تخت

33,740,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Cartoon Hotel

هتل Cartoon Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,120,000 تومان

یک تخته

43,930,000 تومان

کودک با تخت

33,310,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Metropolitan Hotels Taksim

هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,880,000 تومان

یک تخته

45,560,000 تومان

کودک با تخت

34,040,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Elite World Comfy

هتل Elite World Comfy

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,980,000 تومان

یک تخته

42,780,000 تومان

کودک با تخت

33,180,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Taksim

هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,980,000 تومان

یک تخته

45,660,000 تومان

کودک با تخت

34,140,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,080,000 تومان

یک تخته

45,950,000 تومان

کودک با تخت

34,040,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل The Green Park Hotel Taksim

هتل The Green Park Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,090,000 تومان

یک تخته

45,880,000 تومان

کودک با تخت

32,430,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,170,000 تومان

یک تخته

46,140,000 تومان

کودک با تخت

35,000,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Nova Plaza Orion

هتل Nova Plaza Orion

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,170,000 تومان

یک تخته

46,140,000 تومان

کودک با تخت

34,040,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Golden Age Hotel

هتل Golden Age Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,180,000 تومان

یک تخته

46,050,000 تومان

کودک با تخت

34,340,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye

هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,180,000 تومان

یک تخته

46,050,000 تومان

کودک با تخت

33,180,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Cher Taksim

هتل Cher Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,350,000 تومان

یک تخته

46,490,000 تومان

کودک با تخت

33,740,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,360,000 تومان

یک تخته

46,410,000 تومان

کودک با تخت

32,960,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Taksim Gonen Hotel

هتل Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,940,000 تومان

یک تخته

46,620,000 تومان

کودک با تخت

38,940,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Richmond

هتل Richmond

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

39,140,000 تومان

یک تخته

47,970,000 تومان

کودک با تخت

33,380,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Clarion Hotel Golden Horn

هتل Clarion Hotel Golden Horn

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

39,420,000 تومان

یک تخته

48,540,000 تومان

کودک با تخت

34,020,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل The Parma Hotel & Spa Taksim

هتل The Parma Hotel & Spa Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

39,620,000 تومان

یک تخته

48,930,000 تومان

کودک با تخت

34,340,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,480,000 تومان

یک تخته

47,780,000 تومان

کودک با تخت

33,180,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Lazzoni

هتل Lazzoni

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,570,000 تومان

یک تخته

50,840,000 تومان

کودک با تخت

34,020,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Arts Taksim

هتل Arts Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,660,000 تومان

یک تخته

51,010,000 تومان

کودک با تخت

35,080,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,770,000 تومان

یک تخته

51,230,000 تومان

کودک با تخت

35,100,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,920,000 تومان

یک تخته

49,770,000 تومان

کودک با تخت

32,960,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

41,820,000 تومان

یک تخته

51,420,000 تومان

کودک با تخت

35,100,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

42,210,000 تومان

یک تخته

52,190,000 تومان

کودک با تخت

35,100,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

44,920,000 تومان

یک تخته

57,110,000 تومان

کودک با تخت

38,480,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Conrad Hotel Bosphorus

هتل Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

45,660,000 تومان

یک تخته

66,780,000 تومان

کودک با تخت

34,140,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Hilton Bomonti

هتل Hilton Bomonti

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

45,660,000 تومان

یک تخته

59,100,000 تومان

کودک با تخت

32,420,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

48,080,000 تومان

یک تخته

65,360,000 تومان

کودک با تخت

35,600,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

50,000,000 تومان

یک تخته

69,200,000 تومان

کودک با تخت

34,640,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

53,360,000 تومان

یک تخته

75,920,000 تومان

کودک با تخت

35,600,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

61,520,000 تومان

یک تخته

92,240,000 تومان

کودک با تخت

37,520,000 تومان

کودک بدون تخت

29,800,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر استقبال

صبحانه

بیمه مسافرتی

گشت شهری همراه با ناهار

امکان استفاده از گشت های آپشنال

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

33

تور استانبول از اصفهان

 

استانبول از شهرهای معروف و توریستی ترکیه بوده که سالانه گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کند. از شهرهای مختلفی نظیر مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان تورهای ترکیه به مقصد استانبول برگزار می‌شود. اهالی شهر اصفهان نیز می‌توانند برای صرفه‌جویی در وقت و به صورت مستقیم با تور استانبول به این شهر زیبا سفر کنند. استانبول در سال 2010 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا به یک وجه بین‌المللی دست پیدا کرده که در توسعه و رشد گردشگری این شهر تاثیر داشته است. در مسافرت با تور استانبول از اصفهان با تاریخ، فرهنگ زیبا، غذاهای لذیذ و دیگر دیدنی‌های این شهر آشنا شده و از آن‌ها دیدن کنید. مسافران ایرانی می‌توانند از راه‌های زمینی و هوایی به این کلان شهر اوراسیایی ترکیه سفر کنند.

 

قیمت تور استانبول از اصفهان

تورهای استانبول دارای تنوع قیمتی و خدماتی بالایی هستند چرا که بسیاری از گردشگران ایرانی خواهان مسافرت به این مقصد ارزان تورهای خارجی هستند. شاید مسافران برای رزرو یک تور خوب به فاکتورهای متعددی دقت کرده که یکی از مهم‌ترین این فاکتورها قیمت تور می‌باشد. تور استانبول از اصفهان نسبت به تور اصفهان از تبریز و تهران دارای تعداد پروازهای کم‌تری است. قیمت تور استانبول از اصفهان می‌تواند به تعداد پروازها و نوع ایرلاین‌ها نیز مرتبط باشد چرا که ایرلاینی مانند ترکیش ایر که پروازهای لوکس ارائه می‌دهد می‌تواند قیمت تورها را تا حدود زیادی جا به جا کند. البته انتخاب ایرلاین کاملا سلیقه‌ای بوده لذا متناسب با علاقه هر شخص می‌تواند متفاوت باشد چرا که ممکن است مسافری خواهان کیفیت پروازی بوده و ایرلاین‌های ماهان و ایران ایر را انتخاب نماید یا مسافری مناسب‌ترین ایرلاین از نظر قیمتی را انتخاب کند که در این صورت معراج و قشم ایر را انتخاب خواهد کرد. علاوه بر نوع ایرلاین، نوع هتل، تعداد شب‌های اقامت، نوع خدمات، پیک سفر بودن یا نبودن و … روی افزایش یا کاهش قیمت تور استانبول از اصفهان تاثیر خواهد داشت لذا توصیه می‌کنیم که مسافران تورهای استانبول را از سایت سلام پرواز چک کرده و تور مورد علاقه خود را رزرو کنند.

 

تور استانبول از اصفهان ارزان

تور استانبول می‌تواند با قیمت‌های به‌صرفه نیز به مسافران ارائه شود چرا که مسافران سلام پرواز می‌توانند تور استانبول از اصفهان ارزان و لحظه آخری را در سایت مورد نظر مشاهده کنند. به صورت کلی ارزانی یک تور را می‌توان به هتل انتخابی، تعداد شب‌های اقامت، ایرلاین و فصل کم‌گردشگر و پرگردشگر مرتبط است. مسافرانی که می‌خواهند با تور استانبول از اصفهان به سفر بروند می‌بایست از خودشان بپرسند که چه نوع توری را مد نظر دارند. اگر یک تور متوسط و یا ارزان می‌خواهند انتخاب هتل‌های سه ستاره و چهار ستاره با ایرلاینی مانند قشم ایر می‌تواند تور استانبول از اصفهان ارزان را به گردشگران هدیه دهد. اما شایان ذکر است که اگر تعداد شب‌های اقامت نیر کم‌تر باشد قیمت تور مناسب‌تر خواهد بود. وب‌سایت سلام پرواز هم انواع تورهای مسافرتی استانبول را به مسافران گرامی پیشنهاد کرده تا بتوانند تور مورد علاقه خود را رزرو نمایند.

 

مجری مستقیم تور استانبول از اصفهان

یکی از بحث‌های مهمی که در زمینه مسافرت و به ویژه رزرو تور پیش می‌آید این است که مسافران بتوانند تور را از یک آژانس مسافرتی معتبر تهیه کرده تا با اطمینان خاطر به مسافرت بروند. لذا باید بدانند آیا شرکت مسافرتی ارائه دهنده تور استانبول به صورت مستقیم کار می‌کند یا غیر مستقیم! سلام پرواز نیز به عنوان مجری مستقیم تور استانبول از اصفهان و سایر مبادی بهترین تورها را از نظر قیمتی و خدماتی ارائه می‌دهد چرا که مجریان مستقیم تور از بودن واسطه‌ها برای فروش تور جلوگیری کرده و تور با قیمت مناسب به مسافران محترم ارائه می‌شود.

 

تور استانبول از اصفهان هتل ریوا

تورهای مسیر استانبول بیشتر روی هتل‌های 4 ستاره بسته شده چرا که این هتل‌ها توانسته‌اند رضایت خاطر مسافران را تامین کنند. یکی از این هتل‌های چهار ستاره که در تور استانبول از اصفهان مورد توجه مسافران قرار گرفته هتل ریوا (Riva Hotel Taksim) بوده که در منطقه بی اغلو استانبول واقع گردیده است. هتل ریوا در فاصله دو الی سه کیلومتری از میدان تکسیم و خیابان استقلال قرار گرفته که این هتل را از نظر دسترسی و لوکیشن منحصر به‌فرد کرده است. علاوه بر این فرودگاه استانبول نیز در فاصله 50 کیلومتری آن واقع شده که برای مسافران حائز اهمیت می‌باشد. از امکانات محبوب و مهم هتل ریوا می‌توان به سوئیت‌های خانوادگی و اتاق‌های زیبا، میز پذیرش بیست و چار ساعته، خدمات اتاق، رستوران، خشکشویی و … اشاره کرد. از این هتل تا فرودگاه بین‌المللی آتاتورک اتوبوس شاتل در دسترس مسافران قرار دارد که منجر به افزایش رضایت آن‌ها خواهد شد. اگر قصد سفر با تور استانبول از اصفهان هتل ریوا را دارید به وب‌سایت سلام پرواز مراجعه کرده و در بخش تورهای ترکیه تور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

تور استانبول از اصفهان هتل د پیک

یکی دیگر از هتل‌های محبوب و پرفروش در تورهای مسیر استانبول، هتل د پیک (Taksim The Peak Hotel) بوده که یک هتل چهار ستاره و با کیفیت می‌باشد. فاصله هتل د پیک تکسیم از جاهای پر رفت و آمد نظیر میدان تکسیم تنها  دقیقه، از خیابان استقلال 8 دقیقه و از موزه پرا تنها دو دقیقه است که مورد رضایت مسافران قرار گرفته است. همچنین مرکز خرید هیستوریا مال آکسارای، گرند بازار، مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی با ده الی پانزده دقیقه پیاده‌روی قابل دسترسی هستند که بر محبوبیت این هتل افزوده است. هتل د پیک دارای امکانات مهمی مانند اینترنت رایگان، دو رستوران، ترانسفر فرودگاهی، گاو صندوق، خشکشویی، تلویزیون کابلی، سونا و امکانات رفاهی نظیر چای‌ساز و قهوه‌ساز و حوله‌های حمامی از جنس کرک می‌باشند. تور استانبول از اصفهان هتل د پیک برای مسافرانی که خواهان کیفیت بالای خدمات با قیمتی خوب هستند بسیار مناسب می‌باشد لذا می‌توانند این تور را از بالای همین صفحه در وب‌سایت سلام پرواز رزرو نمایند.

 

تور استانبول از اصفهان هتل الیت ورد

هتل‌های پنج ستاره در ارائه خدمات و امکانات عالی در تورهای استانبول نامی آشنا دارند که یکی از آن‌ها هتل الیت ورد (Elite World) است که دارای محبوبیت در میان تورهای استانبول می‌باشد. مسافرانی که قصد سفر با تور استانبول از اصفهان هتل الیت ورد را داشته توجه کنند که این هتل بسیار لوکس و شیک در فاصله 6 دقیقه‌ای از میدان تکسیم واقع شده است. همچنین فاصله هتل الیت ورد با اماکن پر رفت و آمد کاخ دلمه باغچه، مرکز انگشت نگاری وک سفارت کانادا و موزه هنرهای مدرن استانبول تنها حدود 20 دقیقه پیاده‌روی وجود دارد. از امکانات اصلی این هتل پنج ستاره می‌توان به 245 اتاق و سوئیت خانوادگی، سه رستوران، استخر سرپوشیده، خدمات اتاق، کافی‌شاپ، صبحانه در دسترس، میز تور و گردشگری، ترانسفر فرودگاهی، سونا و حمام اشاره کرد که توانسته به نیازهای طیف وسیعی از مسافران پاسخ دهد. فرودگاه بین‌المللی آتاتورک در 24 کیلومتری هتل الیت ورد واقع شده و فرودگاه استانبول نیز 49 کیلومتر از این هتل فاصله دارد.

 

تور استانبول از اصفهان هتل اوریلا

هتل سه ستاره اوریلا نیز از هتل‌های محبوب و مقرون به‌صرفه در تورهای استانبول می‌باشد که مورد توجه مسافران آن قرار گرفته است. فاصله هتل اوریلا تا مکان‌های پر رفت و آمدی مانند خیابان استقلال، میدان تکسیم و مرکز انگشت نگاری وک سفارت کانادا با پیاده‌روی 5 الی 8 دقیقه است. همچنین مراکز خرید جواهر مال، ترامپ تاورز، گرند بازار و مرکز خرید هیستوریا تا این هتل تنها ده الی پانزده دقیقه فاصله دارند. نزدیک‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل اوریلا ایستگاه تکسیم، شیشانه و عثمان بی بوده که دسترسی به مناطق اطراف آن را برای مسافران راحت‌تر کرده است.

 

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول از اصفهان در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور