تور استانبول از مشهد

Istanbul tour from Mashhad

برگزار نمی‌شود

پکیج تور استانبول از مشهد

هتل Grand Deniz

هتل Grand Deniz

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,440,000 تومان

یک تخته

19,780,000 تومان

کودک با تخت

17,050,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Neva Flats

هتل Neva Flats

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,550,000 تومان

یک تخته

19,690,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Emmy

هتل Emmy

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,740,000 تومان

یک تخته

20,080,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Gorur Hotel

هتل Gorur Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,840,000 تومان

یک تخته

20,280,000 تومان

کودک با تخت

16,960,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,840,000 تومان

یک تخته

20,280,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Oriella

هتل Oriella

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,940,000 تومان

یک تخته

20,470,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل All Inn

هتل All Inn

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,230,000 تومان

یک تخته

21,060,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Reydel

هتل Reydel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,230,000 تومان

یک تخته

20,470,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Birol

هتل Birol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,230,000 تومان

یک تخته

20,470,000 تومان

کودک با تخت

18,330,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Grand Milan

هتل Grand Milan

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,330,000 تومان

یک تخته

20,860,000 تومان

کودک با تخت

16,960,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل New City

هتل New City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,430,000 تومان

یک تخته

21,450,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Cumbali Plaza

هتل Cumbali Plaza

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,520,000 تومان

یک تخته

21,640,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Monopol Hotel

هتل Monopol Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,720,000 تومان

یک تخته

22,030,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Park Star

هتل Park Star

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,820,000 تومان

یک تخته

22,230,000 تومان

کودک با تخت

18,330,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Maxwell

هتل Maxwell

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,820,000 تومان

یک تخته

22,230,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Actuel Lİfe Hotel

هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,110,000 تومان

یک تخته

22,810,000 تومان

کودک با تخت

18,330,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Grand Hilarium Hotel

هتل Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,300,000 تومان

یک تخته

23,200,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Cuento Hotel

هتل Cuento Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,300,000 تومان

یک تخته

23,200,000 تومان

کودک با تخت

17,940,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Atro

هتل Atro

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,400,000 تومان

یک تخته

23,400,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Silviya

هتل Silviya

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,660,000 تومان

یک تخته

22,140,000 تومان

کودک با تخت

17,780,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل White Monarch

هتل White Monarch

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,690,000 تومان

یک تخته

23,980,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Taksim Star Bosphorus

هتل Taksim Star Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,790,000 تومان

یک تخته

24,180,000 تومان

کودک با تخت

18,520,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Dora

هتل Dora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,790,000 تومان

یک تخته

24,180,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,080,000 تومان

یک تخته

24,760,000 تومان

کودک با تخت

18,520,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,130,000 تومان

یک تخته

24,850,000 تومان

کودک با تخت

17,500,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Bristol

هتل Bristol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,160,000 تومان

یک تخته

24,910,000 تومان

کودک با تخت

17,380,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Grand Halic Hotel

هتل Grand Halic Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,180,000 تومان

یک تخته

24,960,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل The Tango Hotel İstanbul

هتل The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,470,000 تومان

یک تخته

25,540,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Tulip City

هتل Tulip City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,570,000 تومان

یک تخته

25,740,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Pera Rose

هتل Pera Rose

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,570,000 تومان

یک تخته

25,740,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,670,000 تومان

یک تخته

25,930,000 تومان

کودک با تخت

19,300,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Tk Taxim Bosphorus

هتل Tk Taxim Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,960,000 تومان

یک تخته

26,520,000 تومان

کودک با تخت

18,330,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,060,000 تومان

یک تخته

26,710,000 تومان

کودک با تخت

18,520,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Nova Plaza Park

هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,280,000 تومان

یک تخته

27,160,000 تومان

کودک با تخت

18,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل  Tango Taksim

هتل Tango Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,450,000 تومان

یک تخته

27,490,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Tulip Pera Hotel

هتل Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,550,000 تومان

یک تخته

27,690,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Maroon Hotel Pera

هتل Maroon Hotel Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,550,000 تومان

یک تخته

27,690,000 تومان

کودک با تخت

21,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,640,000 تومان

یک تخته

27,880,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Inntel

هتل Inntel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,740,000 تومان

یک تخته

28,080,000 تومان

کودک با تخت

19,500,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,940,000 تومان

یک تخته

28,280,000 تومان

کودک با تخت

21,450,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,030,000 تومان

یک تخته

28,660,000 تومان

کودک با تخت

18,330,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,320,000 تومان

یک تخته

29,040,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Cher Taksim

هتل Cher Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,330,000 تومان

یک تخته

29,060,000 تومان

کودک با تخت

19,500,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Central Palace Hotel Taksim

هتل Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,420,000 تومان

یک تخته

29,440,000 تومان

کودک با تخت

18,520,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Clarion Hotel Golden Horn

هتل Clarion Hotel Golden Horn

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,530,000 تومان

یک تخته

29,450,000 تومان

کودک با تخت

19,700,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Cartoon Hotel

هتل Cartoon Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,620,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

17,740,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Taksim Hill

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,950,000 تومان

یک تخته

30,300,000 تومان

کودک با تخت

17,700,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل (the Peak Taksim) Ramada Pera

هتل (the Peak Taksim) Ramada Pera

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,110,000 تومان

یک تخته

30,620,000 تومان

کودک با تخت

20,090,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Lamartin

هتل Lamartin

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,210,000 تومان

یک تخته

30,230,000 تومان

کودک با تخت

21,650,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Taksim Gonen Hotel

هتل Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,380,000 تومان

یک تخته

30,310,000 تومان

کودک با تخت

23,800,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,380,000 تومان

یک تخته

31,360,000 تومان

کودک با تخت

19,810,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Nova Plaza Boutique

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,580,000 تومان

یک تخته

31,560,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Dedeman Hotel

هتل Dedeman Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,690,000 تومان

یک تخته

31,980,000 تومان

کودک با تخت

18,330,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye

هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,010,000 تومان

یک تخته

32,620,000 تومان

کودک با تخت

18,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Metropolitan Hotels Taksim

هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,210,000 تومان

یک تخته

32,820,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Dora Pera

هتل Dora Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,380,000 تومان

یک تخته

33,150,000 تومان

کودک با تخت

18,720,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Grand De Para Hotel

هتل Grand De Para Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,380,000 تومان

یک تخته

33,150,000 تومان

کودک با تخت

19,700,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Golden Age Hotel

هتل Golden Age Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,530,000 تومان

یک تخته

33,450,000 تومان

کودک با تخت

20,010,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Taksim

هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,540,000 تومان

یک تخته

33,670,000 تومان

کودک با تخت

19,600,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Point Hotel Taksim

هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,680,000 تومان

یک تخته

35,760,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,100,000 تومان

یک تخته

36,600,000 تومان

کودک با تخت

21,900,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,130,000 تومان

یک تخته

34,710,000 تومان

کودک با تخت

18,530,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Elite World Comfy

هتل Elite World Comfy

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,320,000 تومان

یک تخته

34,720,000 تومان

کودک با تخت

19,600,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,530,000 تومان

یک تخته

34,510,000 تومان

کودک با تخت

20,650,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,780,000 تومان

یک تخته

37,860,000 تومان

کودک با تخت

21,900,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,620,000 تومان

یک تخته

39,540,000 تومان

کودک با تخت

20,850,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,250,000 تومان

یک تخته

40,800,000 تومان

کودک با تخت

24,000,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Conrad Hotel Bosphorus

هتل Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,350,000 تومان

یک تخته

47,100,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,250,000 تومان

یک تخته

49,000,000 تومان

کودک با تخت

20,650,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,030,000 تومان

یک تخته

54,450,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,080,000 تومان

یک تخته

64,750,000 تومان

کودک با تخت

20,650,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

47,100,000 تومان

یک تخته

78,600,000 تومان

کودک با تخت

22,950,000 تومان

کودک بدون تخت

15,100,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

صبحانه

گشت شهری همراه با ناهار

امکان استفاده از گشت های آپشنال

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

33

تور استانبول از مشهد

استانبول از مقصدهای خوش سفر و ارزان تور خارجی بوده که در میان تورهای ترکیه توانسته سهم بزرگی از بازار گردشگری را به خود اختصاص دهد. شهر استانبول در میان مسافران ایرانی نیز از محبوبیت برخوردار بوده و از مبادی مختلف به این مقصد توریستی تور اجرا می‌شود. تور استانبول از مشهد یکی از تورهای پرطرفدار به ویژه در ایام تعطیل و نوروز بوده که آژانس مسافرتی سلام پرواز به عنوان مجری مستقیم تورهای استانبول آماده خدمت‌رسانی به مسافران در این تورها می‌باشد. انواع تورهای استانبول از مشهد آفری، ارزان، لحظه آخری و نوروزی در تخصص شرکت سلام پرواز بوده که گردشگران می‌بایست در بازه‌های زمانی مختلف این تورها را از وب‌سایت سلام پرواز پیگیری کنند.

 

قیمت تور استانبول از مشهد

 

تعدادی از فاکتورهای کلی وجود داشته که در قیمت تورهای مسافرتی تاثیر مستقیم دارند. سفر با تور استانبول از مشهد به ویژه اینکه مسیری بسیار محبوب و پرطرفدار است لذا این امر کشش تقاضای آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قیمت تورهای استانبول از مشهد متناسب با نوع سفر (هوایی یا زمینی)، ستاره هتل، خدمات تور، تعداد شب‌اقامت‌ها، فصل سفر و … متغیر خواهد بود لذا مسافران باید به این پارامترها توجه لازم را داشته باشند. برای مثال ایرلاین‌های معراج، ایران ایر تور و قشم ایر از نظر قیمت بلیط تور استانبول از مشهد بسیار مناسب و متعادل بوده ولی بر عکس پروازهای ماهان و ایران ایر که از کیفیت پروازی بالاتری برخوردار هستند دارای نرخ بلیط بیشتری نیز هستند. البته انتخاب یک هتل سه و چهار ستاره مانند گرند د پرا، اکسیدنتال، تکسیم گونن و ریوا با یک پرواز متوسط می‌تواند قیمت تور استانبول از مشهد را به‌صرفه‌تر کند. اما در عوض پرواز لوکسی مانند ترکیش قیمت تور استانبول را افزایش خواهد داد هر چند این پرواز ترک عام‌پسند نبوده و تنها مسافران خاصی خواهان آن هستند.

 

 

تور استانبول از مشهد ارزان

 

در بازه‌های زمانی خاص و با یک انتخاب هوشمندانه می‌توان تور استانبول از مشهد ارزان را تهیه کرد. آژانس مسافرتی سلام پرواز نیز با ارائه انواع تورهای استانبول آفری، لحظه آخری و ارزان توانسته است پاسخگوی نیازها و تقاضاهای مختلف مسافران در تورهای ترکیه باشد. شهر استانبول به دلیل اینکه یکی از قطب‌های گردشگری ترکیه محسوب شده دارای انواع اقامتگاه‌ها و هتل‌های پنج تا سه و دو ستاره است. لذا مسافران تورهای استانبول از مشهد باید به ستاره هتل، وعده‌های غذایی، لوکیشن هتل و امکانات و کیفیت اتاق‌ها دقت کرده تا بتوانند هزینه تور استانبول را مدیریت کنند. علاوه بر این نوع بلیط و ایرلاین تور استانبول از مشهد نیز باعث می‌شود که قیمت تور ارزان‌تر یا گران‌تر شود. اینکه بلیط تور سیستمی باشد یا چارتر، صندلی بیزینس کلاس باشد یا اکونومی کلاس و پرواز مستقیم باشد یا غیر مستقیم می‌تواند نرخ تور را تا حدود زیادی تغییر دهد. مثلا صندلی‌های اکونومی و پرواز مستقیم روی تهیه تور استانبول از مشهد ارزان تاثیر مستقیم دارد. لذا پیشنهاد ما این است که مسافران برای تهیه تور مورد نظر خود به بالای همین صفحه مراجعه کرده و توری را که متناسب با علاقه و سلیقه آن‌ها است انتخاب کنند.

 

 

تور استانبول از مشهد لحظه آخری

 

در مسیرهای پر رفت و آمد و محبوب امکان وجود تورهای لحظه آخری صد در صد است به ویژه اگر برای آن مسیر احتیاجی به صدور ویزا نباشد. تور استانبول از مشهد نیز هم یک مسیر پرتردد و هم بدون نیاز به ویزا است لذا انواع تورهای لحظه آخری روی هتل‌های مختلف را می‌توانید در این مسیر رزرو کنید. فصل های سیزن و پرگردشگر تور استانبول از نیمه ماه اسفند تا پایان اردیبهشت ماه و از ابتدای شهریور تا اواسط مهر است لذا در این بازه زمانی قیمت تور استانبول از مشهد بسیار بالا می‌باشد و نمی‌توان تور ارزان و لحظه آخری تهیه کرد. ولی بر عکس در فصل کم گردشگر و در اصطلاح لو سیزن می‌توان انواع آفرهای تور استانبول را تهیه کرد. برای مثال از ماه آبان تا آخر بهمن سفر به این قطب توریستی تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده لذا بهترین فرصت برای رزرو تور استانبول لحظه آخری همین بازه زمانی خواهد بود. تورهای لحظه آخری استانبول سه یا چهار شب بوده که باعث افزایش درخواست مشتریان در این مسیر نیز شده‌اند.

 

 

تور استانبول با قطار از مشهد

 

تورهای ترکیه یکی از مناسب‌ترین و ارزان‌ترین تور خارجی برای مسافران ایرانی به شمار می‌آیند. از میان تورهای ترکیه تور استانبول بسیار پررونق بوده که هم به صورت هوایی و هم زمینی برگزار می‌شوند. در صورتی که مسافران از سایت سلام پرواز تور استانبول از مشهد هوایی را رزرو کرده می‌توانند در فرودگاه شهید دست غیب مشهد سوار هواپیما شده و با طی کردن مسافتی چهار ساعته در فرودگاه نیو ایرپورت استانبول فرود بیایند. اما اگر مسافران قصد رزرو و خرید تور استانبول از مشهد با قطار را از شرکت سلام پرواز دارند باید ابتدا به تهران رفته و از آنجا با قطار تهران – وان و یا تهران – آنکارا وارد ترکیه شده و از آنجا با قطار عازم شهر زیبای استانبول شوند. سفر با تور استانبول قطار می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز و لذت‌بخش باشد.

 

 

تور استانبول از مشهد هتل اکسیدنتال

 

هتل‌های چهار ستاره و با کیفیت استانبول  در بیشتر تورهای این شهر توریستی دارای تقاضای زیادی هستند چرا که هتل‌های پنج ستاره استانبول قیمت‌های بالایی دارند و هتل‌های سه ستاره نیز معمولا لوکیشن و خدمات خوبی ندارند. لذا تورهای مسافرتی استانبول روی هتل‌های چهار ستاره دارای محبوبیت فراوانی در میان گردشگران است. برای نمونه هتل چهار ستاره اکسیدنتال (Occidental Taksim) از جمله هتل‌های پرطرفدار در تورهای مختلف استانبول است. فاصله این هتل با اماکن پر رفت و آمدی نظیر میدان تکسیم و کاخ دلمه باغچه تنها پنج دقیقه بوده و تا مراکز خرید آستوریا و جواهر مال یک ربع فاصله دارد که مسافران با پیاده‌روی نیز می‌توانند به این مکان‌ها دسترسی داشته باشند. نزدیک‌ترین ایستگاه‌های مترو به این هتل ایستگاه تکسیم، شیشانه و عثمان بی بوده که بر محبوبیت این هتل افزوده است. از امکانات اصلی این هتل با کیفیت می‌توان به رستوران، اتاق‌های شیک با تجهیزات کافی، ترانسفر فرودگاهی، باشگاه بدنسازی، خشکشویی، حمام ترکی، گاو صندوق، استخر سرپوشیده و اینترنت رایگان در اتاق‌ها و لابی اشاره کرد که پاسخگوی نیازهای مختلف گردشگران تورهای استانبول بوده است. علاقه‌مندان می‌توانند تور استانبول از مشهد روی هتل اکسیدنتال را از بالای همین صفحه رزرو کرده و از خدمات متنوع شرکت مسافرتی سلام پرواز در این تور بهره‌مند شوند.

 

 

تور استانبول از مشهد هتل گرند جواهر

 

هر چند هتل‌ها پنج ستاره به دلیل لوکس بودن چندان مورد علاقه همه مسافران تورهای ترکیه نیستند ولی در عوض تعدادی از مسافران خاص را به خود جذب می‌کنند. هتل پنج ستاره گرند جواهر (Grand Cevahir Hotel and Convention Center) نیز یکی از هتل‌های مورد توجه مسافران تورهای استانبول بوده که دارای محبوبیت فراوانی است. فاصله هتل گرند جواهر تا پارک مینیاتورک با پیاده‌روی تنها 7 دقیقه بوده و خیابان استقلال و مرکز انگشت نگاری وک سفارت کانادا در فاصله یک ربعی از این هتل قرار گرفته‌اند. مراکز خرید جواهر مال، آستوریا و پروفیلو در فاصله پانزده دقیقه‌ای هتل گرند جواهر واقع شده که محبوبیت آن را بیشتر کرده است. سه رستوران، 323 اتاق دود آزاد، کافی‌شاپ، بار، استخر سرپوشیده، خدمات 24 ساعته، خدمات دربان و ذخیره‌سازی چمدان‌ها، صبحانه در دسترس، میز تور و گردشگری، ترانسفر فرودگاهی، باشگاه سلامت، خدمات آبگرم، حمام، سونا و … از امکانات بی‌نظیر این هتل پنج ستاره می‌باشند که در تور استانبول از مشهد توانسته است توجه علاقه‌مندان را به خود جلب نماید. فرودگاه بین‌المللی آتاتورک در فاصله 18 کیلومتری از هتل گرند جواهر قرار دارند.

 

 

تور استانبول از مشهد هتل لیتل پرنس

 

هتل سه ستاره لیتل پرنس به ویژه در تورهای ارزان استانبول توانسته است مسافران را به خود جذب کند. امکانات اصلی هتل لیتل پرنس نظیر رستوران، خشکشویی، ترانسفر فرودگاهی، گاو صندوق، آسانسور، خدمات 24 ساعته در اتاق و اینترنت وای فای رایگان در تمام نقاط هتل در تور استانبول بسیار محبوبیت دارد. فرودگاه آتاتورک در فاصله 14 کیلومتری و فرودگاه بین‌المللی صابیحا گوکچن در 30 کیلومتری هتل لیتل پرنس واقع شده‌اند. از جاذبه‌های اطراف این هتل می‌توان به خانه هنر صوفی، مرکز فرهنگی هوجا پاشا، پارک گولهانه و ایستگاه قطار سیرکچی اشاره کرد که مسافران تورهای استانبول نباید از دیدن این جاذبه‌ها غافل شوند.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول از مشهد در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور