تور استانبول ۷ شب و ۸ روز

Istanbul tour 7 nights and 8 days

برگزار نمی‌شود

پکیج تور استانبول ۷ شب و ۸ روز

هتل Gorur Hotel

هتل Gorur Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,110,000 تومان

یک تخته

20,200,000 تومان

کودک با تخت

13,530,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Reydel

هتل Reydel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,110,000 تومان

یک تخته

21,900,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Birol

هتل Birol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,640,000 تومان

یک تخته

21,200,000 تومان

کودک با تخت

16,640,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Cumbali Plaza

هتل Cumbali Plaza

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,810,000 تومان

یک تخته

23,300,000 تومان

کودک با تخت

14,180,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Neva Flats

هتل Neva Flats

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,990,000 تومان

یک تخته

23,650,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Emmy

هتل Emmy

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,160,000 تومان

یک تخته

24,000,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Grand Milan

هتل Grand Milan

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,340,000 تومان

یک تخته

22,600,000 تومان

کودک با تخت

13,130,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,340,000 تومان

یک تخته

24,350,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Maxwell

هتل Maxwell

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,510,000 تومان

یک تخته

24,700,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل White Monarch

هتل White Monarch

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,220,000 تومان

یک تخته

26,110,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل All Inn

هتل All Inn

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,220,000 تومان

یک تخته

26,110,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Park Star

هتل Park Star

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,570,000 تومان

یک تخته

26,810,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Monopol Hotel

هتل Monopol Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,740,000 تومان

یک تخته

27,160,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل New City

هتل New City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,740,000 تومان

یک تخته

27,160,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Bristol

هتل Bristol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,890,000 تومان

یک تخته

27,460,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Atro

هتل Atro

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,920,000 تومان

یک تخته

27,510,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Silviya

هتل Silviya

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,250,000 تومان

یک تخته

26,750,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Oriella

هتل Oriella

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,440,000 تومان

یک تخته

28,560,000 تومان

کودک با تخت

14,880,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Pera Rose

هتل Pera Rose

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,790,000 تومان

یک تخته

29,260,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Tulip City

هتل Tulip City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,790,000 تومان

یک تخته

29,260,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Actuel Lİfe Hotel

هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,790,000 تومان

یک تخته

29,260,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Dora

هتل Dora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,970,000 تومان

یک تخته

29,610,000 تومان

کودک با تخت

13,480,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Cuento Hotel

هتل Cuento Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,970,000 تومان

یک تخته

29,610,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Taksim Star Bosphorus

هتل Taksim Star Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,140,000 تومان

یک تخته

29,960,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Tulip Pera Hotel

هتل Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,500,000 تومان

یک تخته

30,670,000 تومان

کودک با تخت

13,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Grand Hilarium Hotel

هتل Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,850,000 تومان

یک تخته

29,610,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,050,000 تومان

یک تخته

31,570,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Maroon Hotel Pera

هتل Maroon Hotel Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,370,000 تومان

یک تخته

32,420,000 تومان

کودک با تخت

21,370,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,370,000 تومان

یک تخته

32,420,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل The Tango Hotel İstanbul

هتل The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,550,000 تومان

یک تخته

32,770,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Tk Taxim Bosphorus

هتل Tk Taxim Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,070,000 تومان

یک تخته

33,820,000 تومان

کودک با تخت

14,880,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,500,000 تومان

یک تخته

34,670,000 تومان

کودک با تخت

14,070,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,950,000 تومان

یک تخته

35,580,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Nova Plaza Park

هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,250,000 تومان

یک تخته

36,170,000 تومان

کودک با تخت

17,810,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Grand Halic Hotel

هتل Grand Halic Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,480,000 تومان

یک تخته

36,630,000 تومان

کودک با تخت

14,180,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Inntel

هتل Inntel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,480,000 تومان

یک تخته

36,630,000 تومان

کودک با تخت

17,340,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,830,000 تومان

یک تخته

37,330,000 تومان

کودک با تخت

21,200,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Cartoon Hotel

هتل Cartoon Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,000,000 تومان

یک تخته

37,680,000 تومان

کودک با تخت

14,180,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Dedeman Hotel

هتل Dedeman Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,350,000 تومان

یک تخته

38,380,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,350,000 تومان

یک تخته

38,380,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Nova Plaza Boutique

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,950,000 تومان

یک تخته

39,580,000 تومان

کودک با تخت

18,020,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Dora Pera

هتل Dora Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,080,000 تومان

یک تخته

39,630,000 تومان

کودک با تخت

16,140,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Grand Depara Hotel

هتل Grand Depara Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,320,000 تومان

یک تخته

40,310,000 تومان

کودک با تخت

17,820,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل  Tango Taksim

هتل Tango Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,410,000 تومان

یک تخته

40,490,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Metropolitan Hotels Taksim

هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,250,000 تومان

یک تخته

41,980,000 تومان

کودک با تخت

18,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,430,000 تومان

یک تخته

42,530,000 تومان

کودک با تخت

17,810,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,660,000 تومان

یک تخته

42,790,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Lamartin

هتل Lamartin

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,660,000 تومان

یک تخته

42,790,000 تومان

کودک با تخت

21,400,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye

هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,800,000 تومان

یک تخته

43,280,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Central Palace Hotel Taksim

هتل Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,980,000 تومان

یک تخته

43,640,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Taksim Gonen Hotel

هتل Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,180,000 تومان

یک تخته

40,330,000 تومان

کودک با تخت

27,180,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Cher Taksim

هتل Cher Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,360,000 تومان

یک تخته

44,190,000 تومان

کودک با تخت

16,140,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,560,000 تومان

یک تخته

44,600,000 تومان

کودک با تخت

19,140,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Taksim Hill

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,560,000 تومان

یک تخته

44,600,000 تومان

کودک با تخت

18,390,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Clarion Hotel Golden Horn

هتل Clarion Hotel Golden Horn

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,060,000 تومان

یک تخته

45,590,000 تومان

کودک با تخت

17,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Taksim

هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,110,000 تومان

یک تخته

45,900,000 تومان

کودک با تخت

18,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Elite World Comfy

هتل Elite World Comfy

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,300,000 تومان

یک تخته

46,280,000 تومان

کودک با تخت

17,810,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Golden Age Hotel

هتل Golden Age Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,500,000 تومان

یک تخته

46,480,000 تومان

کودک با تخت

18,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Grand Cevahir

هتل Grand Cevahir

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,740,000 تومان

یک تخته

45,390,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,060,000 تومان

یک تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

21,760,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل The Peak Taksim

هتل The Peak Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,620,000 تومان

یک تخته

54,710,000 تومان

کودک با تخت

22,100,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,310,000 تومان

یک تخته

54,340,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,870,000 تومان

یک تخته

55,460,000 تومان

کودک با تخت

21,760,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,040,000 تومان

یک تخته

59,760,000 تومان

کودک با تخت

19,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Point Hotel Taksim

هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,740,000 تومان

یک تخته

59,210,000 تومان

کودک با تخت

18,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Conrad Hotel Bosphorus

هتل Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

41,420,000 تومان

یک تخته

72,320,000 تومان

کودک با تخت

18,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

42,920,000 تومان

یک تخته

71,570,000 تومان

کودک با تخت

25,500,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

43,480,000 تومان

یک تخته

76,440,000 تومان

کودک با تخت

29,250,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

47,970,000 تومان

یک تخته

85,420,000 تومان

کودک با تخت

18,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

51,720,000 تومان

یک تخته

92,910,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

75,860,000 تومان

یک تخته

141,400,000 تومان

کودک با تخت

23,430,000 تومان

کودک بدون تخت

10,020,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

صبحانه

گشت شهری با ناهار

امکان استفاده از گشت آپشنال

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

33

تور استانبول 7 شب و 8 روز

 

در سال‌های اخیر تورهای ترکیه و به ویژه تور استانبول 7 شب و 8 روز مورد توجه بسیاری از مسافران ایرانی و خارجی از دیگر کشورها قرار گرفته است. شهر اوراسیایی استانبول با داشتن بناهای تاریخی غنی، موزه‌ها، غذاهای خوشمزه، طبیعت زیبا و به عنوان یک شهر تجاری و بازرگانی توانسته است به تقاضاهای مختلف مسافران پاسخ بدهد. گردشگران می‌بایست در تور استانبول دیدار از میدان تکسیم، خیابان استقلال، جزیره بویوک آدا، برج بیازیت، مسجد ایاصوفیه، کاخ آینالی کاواک، آب‌انبار یرباتان، برج گالاتا و بهترین مراکز خرید را از دست ندهند به ویژه اگر که با تور استانبول 7 شب و 8 روز اقدام به مسافرت نمایند فرصت کافی برای بازدید و گشت و گذار را در این کلان‌شهر توریستی خواهند داشت. همانطور که اشاره شد شهر استانبول دارای نقاط توریستی و جاذبه‌های گردشگری متنوعی بوده که باعث رونق صنعت گردشگری در آن شده است. بعد از آنکه استانبول در سال 2010 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا شناخته شد لذا این امر باعث افزایش اعتبار و برند شدن استانبول در مسیرهای گردشگری شد. در ادامه با سلام پرواز همراه باشید تا در مورد این مقصد شگفت‌انگیز توریستی اطلاعات لازم را به دست آورید.

 

قیمت تور استانبول 7 شب و 8 روز

استانبول یک مقصد محبوب و پرطرفدار در میان تورهای ترکیه بوده که همین امر سبب رونق هر چه بیشتر انواع تورهای آفری، ارزان، لحظه آخری و تور استانبول 4 شب و 5 روز  گردیده است. قیمت تور استانبول نیز متناسب با این تنوع زیاد تور متغیر بوده و در فصل پیک گردشگری افزایش قیمت و در فصل کم گردشگر، کاهش قیمت را تجربه می‌کند. علاوه بر تورهای گفته شده تور استانبول زمینی ممکن است از نظر قیمتی مناسب باشد ولی از نظر خستگی‌ها و هزینه زمانی برای مسافران سختی داشته باشد. تور استانبول 7 شب و 8 روز نیز اگر روی هتل پنج ستاره و یک پرواز لوکس نظیر ترکیش باشد مسلما قیمت بالاتری را خواهد داشت ولی بر عکس اگر این تور روی یک هتل سه ستاره نظیر مونوپل و نیوسیتی و یا روی هتل‌های چهار ستاره‌ای نظیر آوانتگارد و لیون باشد حتما قیمت تور استانبول مناسب و بسیار به‌صرفه خواهد بود.

 

تور استانبول 7 شب و 8 روز سلام پرواز

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سلام پرواز به عنوان مجری مستقیم تورهای ترکیه و به ویژه تورهای استانبول توانسته است بخش بزرگی از بازار گردشگری کشور ترکیه را به خود اختصاص دهد. تور استانبول ارزان، تور استانبول اکونومی به‌صرفه، تور استانبول با پروازهای ماهان، ترکیش، ایران ایرتور و … از جمله تورهای استانبول بوده که در سایت سلام پرواز به صورت بیست و چهار ساعته بروزرسانی می‌شود. خدماتی که از طرف سلام پرواز در این تورها ارائه می‌شوند عبارتند از: بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی در کشورمقصد، بیمه مسافرتی  با پوشش کرونا، اقامت در هتل با صبحانه، گشت شهری  با ناهار، راهنمای فارسی زبان. تور استانبول 7 شب و 8 روز، 4 شب و 5 روز و 3 شب و 4 روز روی هتل‌های مختلفی نظیر سیتی سنتر، تایتانیک سیتی، هیلتون بومونتی، پوینت، الیت ورد و هتل‌های سه ستاره‌ای مانند مونوپل، نیوسیتی و اوریلا در وب‌سایت سلام پرواز، طیف وسیعی از مسافران ایرانی را مجذوب خود کرده است چرا که این شرکت ارائه خدمات با کیفیت را به مشتریان خود در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده است.

 

تور استانبول 7 شب و 8 روز از شهرستان‌ها

از آنجا که تورهای استانبول در میان مسافران ایرانی دارای محبوبیت و طرفداران فراوان بوده لذا از مبادی و شهرهای مختلف ایران به مقصد استانبول تورهای متنوعی برگزار می‌شوند. تور استانبول 7 شب و 8 روز شیراز، تور استانبول 7 شب و 8 روز مشهد، تبریز، اصفهان و تهران رونق داشته و گردشگران خواهان خدمات با کیفیت در این تورها هستند. تورهای استانبول هم به صورت زمینی و هم هوایی در پاسخ به نیاز گردشگران برنامه‌ریزی شده که آژانس مسافرتی سلام پرواز در بالای همین صفحه به ارائه آن‌ها پرداخته است. تورهای زمینی استانبول با وسایل نقلیه اتوبوس و قطار و وسیله شخصی برای مسافران وجود داشته که می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. ممکن است مسافرانی در این تورها خواهان خرید در استانبول باشند که در این صورت پیشنهاد می‌کنیم به استانبول مال که یکی از بزرگترین مراکز خرید ترکیه است و نمایندگی برندهای مختلف ترک و جهانی را می توان در آن مشاهده کرد، مراجعه کنند. مرکز خرید فروم هم از برزگترین پاساژهای اروپایی ترکیه است و برندهای مشهوری در آن شعبه دارند لذا مسافران به رفتن به آن‌ها می‌توانند خریدهای خود را انجام دهند. همچنین بازار بزرگ استانبول انواع اجناس نظیر لباس و پوشاک، جواهرات و عتیقه‌جات، آثار هنری و صنایع دستی، چراغ‌های رنگارنگ، کتاب، انواع ادویه جات و چای ترکی را در خود گنجانده که مسافران می‌توانند از آن نیز خرید کنند. معمولا مسافران تورهای خرید در استانبول ممکن است نگران افزایش هزینه‌های خود باشند که در این صورت توصیه می‌کنیم با ایرلاین‌هایی نظیر قشم ایر و ایران ایر تور و روی هتل‌های متوسط تور خود را رزرو کنند تا بتوانند هزینه‌های خود را مدیریت نمایند.

 

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول ۷ شب و ۸ روز در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور