تور استانبول پرواز ماهان

برگزار نمی‌شود

پکیج تور استانبول پرواز ماهان

هتل All Inn

هتل All Inn

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,080,000 تومان

یک تخته

20,760,000 تومان

کودک با تخت

15,000,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Actuel Lİfe Hotel

هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,880,000 تومان

یک تخته

22,360,000 تومان

کودک با تخت

15,000,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Grand Hilarium Hotel

هتل Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,200,000 تومان

یک تخته

22,200,000 تومان

کودک با تخت

15,960,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Dora

هتل Dora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,840,000 تومان

یک تخته

24,280,000 تومان

کودک با تخت

15,160,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,930,000 تومان

یک تخته

24,450,000 تومان

کودک با تخت

15,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Grand Halic Hotel

هتل Grand Halic Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,160,000 تومان

یک تخته

23,960,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,180,000 تومان

یک تخته

24,960,000 تومان

کودک با تخت

16,120,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,180,000 تومان

یک تخته

24,960,000 تومان

کودک با تخت

16,120,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Icon Hotel

هتل Icon Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,480,000 تومان

یک تخته

25,400,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Inntel

هتل Inntel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,640,000 تومان

یک تخته

25,880,000 تومان

کودک با تخت

16,600,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,800,000 تومان

یک تخته

24,600,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Grand Hotel De Pera

هتل Grand Hotel De Pera

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,960,000 تومان

یک تخته

26,520,000 تومان

کودک با تخت

18,200,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,960,000 تومان

یک تخته

26,360,000 تومان

کودک با تخت

15,960,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,280,000 تومان

یک تخته

27,000,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,440,000 تومان

یک تخته

27,480,000 تومان

کودک با تخت

16,760,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,440,000 تومان

یک تخته

27,480,000 تومان

کودک با تخت

16,760,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Dora Pera

هتل Dora Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,760,000 تومان

یک تخته

28,120,000 تومان

کودک با تخت

17,400,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Taxim Lounge Hotel

هتل Taxim Lounge Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,760,000 تومان

یک تخته

24,760,000 تومان

کودک با تخت

16,600,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Zurich Hotel

هتل Zurich Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,050,000 تومان

یک تخته

28,700,000 تومان

کودک با تخت

16,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Surmeli

هتل Surmeli

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,080,000 تومان

یک تخته

28,760,000 تومان

کودک با تخت

15,960,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Riva Hotel Taksim

هتل Riva Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,560,000 تومان

یک تخته

29,720,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Dedeman Hotel

هتل Dedeman Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,880,000 تومان

یک تخته

30,200,000 تومان

کودک با تخت

15,000,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Lamartin

هتل Lamartin

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,040,000 تومان

یک تخته

30,680,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Central Palace Hotel Taksim

هتل Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,360,000 تومان

یک تخته

31,320,000 تومان

کودک با تخت

15,960,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Grand Cevahir

هتل Grand Cevahir

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,590,000 تومان

یک تخته

30,200,000 تومان

کودک با تخت

15,960,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Metropolitan Hotels Taksim

هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,000,000 تومان

یک تخته

32,600,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Grand Oztanik Hotel

هتل Grand Oztanik Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,090,000 تومان

یک تخته

31,080,000 تومان

کودک با تخت

17,820,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,940,000 تومان

یک تخته

33,460,000 تومان

کودک با تخت

19,520,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Elite World Prestige

هتل Elite World Prestige

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,280,000 تومان

یک تخته

33,120,000 تومان

کودک با تخت

16,290,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,450,000 تومان

یک تخته

35,500,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,660,000 تومان

یک تخته

38,220,000 تومان

کودک با تخت

18,500,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,660,000 تومان

یک تخته

39,070,000 تومان

کودک با تخت

16,970,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Point Hotel Taksim

هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,850,000 تومان

یک تخته

40,600,000 تومان

کودک با تخت

16,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,530,000 تومان

یک تخته

42,300,000 تومان

کودک با تخت

20,970,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Conrad Hotel Bosphorus

هتل Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,100,000 تومان

یک تخته

52,500,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,100,000 تومان

یک تخته

49,100,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,950,000 تومان

یک تخته

52,500,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,160,000 تومان

یک تخته

56,920,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل The Ritz-carlton

هتل The Ritz-carlton

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

45,700,000 تومان

یک تخته

78,000,000 تومان

کودک با تخت

20,200,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

47,400,000 تومان

یک تخته

81,060,000 تومان

کودک با تخت

19,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

79,000,000 تومان

یک تخته

26,520,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,400,000 تومان

خدمات آژانس

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

صبحانه

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول پرواز ماهان در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور