تور استانبول از شیراز

Istanbul tour from Shiraz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور استانبول از شیراز

هتل Neva Flats

هتل Neva Flats

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,100,000 تومان

یک تخته

18,240,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Emmy

هتل Emmy

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,290,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Gorur Hotel

هتل Gorur Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,390,000 تومان

یک تخته

18,830,000 تومان

کودک با تخت

15,510,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Reydel

هتل Reydel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,480,000 تومان

یک تخته

18,720,000 تومان

کودک با تخت

15,600,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Oriella

هتل Oriella

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,490,000 تومان

یک تخته

19,020,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,590,000 تومان

یک تخته

19,220,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل All Inn

هتل All Inn

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,780,000 تومان

یک تخته

19,610,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Birol

هتل Birol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,780,000 تومان

یک تخته

19,020,000 تومان

کودک با تخت

16,880,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Grand Milan

هتل Grand Milan

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,880,000 تومان

یک تخته

19,410,000 تومان

کودک با تخت

15,510,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل New City

هتل New City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,980,000 تومان

یک تخته

20,000,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Monopol Hotel

هتل Monopol Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,270,000 تومان

یک تخته

20,580,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Cumbali Plaza

هتل Cumbali Plaza

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,270,000 تومان

یک تخته

20,580,000 تومان

کودک با تخت

16,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Maxwell

هتل Maxwell

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,370,000 تومان

یک تخته

20,780,000 تومان

کودک با تخت

16,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Park Star

هتل Park Star

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,370,000 تومان

یک تخته

20,780,000 تومان

کودک با تخت

16,880,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Actuel Lİfe Hotel

هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,660,000 تومان

یک تخته

21,360,000 تومان

کودک با تخت

16,880,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Silviya

هتل Silviya

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,700,000 تومان

یک تخته

19,870,000 تومان

کودک با تخت

16,040,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Cuento Hotel

هتل Cuento Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,850,000 تومان

یک تخته

21,750,000 تومان

کودک با تخت

16,490,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Grand Hilarium Hotel

هتل Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,850,000 تومان

یک تخته

21,750,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Atro

هتل Atro

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,950,000 تومان

یک تخته

21,950,000 تومان

کودک با تخت

16,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Bristol

هتل Bristol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,130,000 تومان

یک تخته

22,310,000 تومان

کودک با تخت

15,690,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل White Monarch

هتل White Monarch

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,240,000 تومان

یک تخته

22,530,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Dora

هتل Dora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,340,000 تومان

یک تخته

22,730,000 تومان

کودک با تخت

16,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Taksim Star Bosphorus

هتل Taksim Star Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,340,000 تومان

یک تخته

22,730,000 تومان

کودک با تخت

17,070,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,630,000 تومان

یک تخته

23,310,000 تومان

کودک با تخت

17,070,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,680,000 تومان

یک تخته

23,400,000 تومان

کودک با تخت

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Grand Halic Hotel

هتل Grand Halic Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,930,000 تومان

یک تخته

23,710,000 تومان

کودک با تخت

16,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل The Tango Hotel İstanbul

هتل The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,020,000 تومان

یک تخته

24,090,000 تومان

کودک با تخت

16,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Tulip City

هتل Tulip City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,120,000 تومان

یک تخته

24,290,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Pera Rose

هتل Pera Rose

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,120,000 تومان

یک تخته

24,290,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,220,000 تومان

یک تخته

24,480,000 تومان

کودک با تخت

17,850,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,610,000 تومان

یک تخته

25,260,000 تومان

کودک با تخت

17,070,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Nova Plaza Park

هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,830,000 تومان

یک تخته

25,710,000 تومان

کودک با تخت

17,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل  Tango Taksim

هتل Tango Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,000,000 تومان

یک تخته

26,040,000 تومان

کودک با تخت

16,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Tk Taxim Bosphorus

هتل Tk Taxim Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,000,000 تومان

یک تخته

26,040,000 تومان

کودک با تخت

16,880,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Maroon Hotel Pera

هتل Maroon Hotel Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,100,000 تومان

یک تخته

26,240,000 تومان

کودک با تخت

20,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Tulip Pera Hotel

هتل Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,100,000 تومان

یک تخته

26,240,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Inntel

هتل Inntel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,290,000 تومان

یک تخته

26,630,000 تومان

کودک با تخت

18,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,290,000 تومان

یک تخته

26,630,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,390,000 تومان

یک تخته

26,630,000 تومان

کودک با تخت

16,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,670,000 تومان

یک تخته

27,390,000 تومان

کودک با تخت

17,940,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,780,000 تومان

یک تخته

27,410,000 تومان

کودک با تخت

17,080,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Cher Taksim

هتل Cher Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,880,000 تومان

یک تخته

27,610,000 تومان

کودک با تخت

18,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Clarion Hotel Golden Horn

هتل Clarion Hotel Golden Horn

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,080,000 تومان

یک تخته

28,000,000 تومان

کودک با تخت

18,250,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Nova Plaza Boutique

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,140,000 تومان

یک تخته

28,320,000 تومان

کودک با تخت

17,730,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Central Palace Hotel Taksim

هتل Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,170,000 تومان

یک تخته

28,190,000 تومان

کودک با تخت

17,270,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Taksim Hill

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,300,000 تومان

یک تخته

28,650,000 تومان

کودک با تخت

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Cartoon Hotel

هتل Cartoon Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,370,000 تومان

یک تخته

15,600,000 تومان

کودک با تخت

16,490,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل (the Peak Taksim) Ramada Pera

هتل (the Peak Taksim) Ramada Pera

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,660,000 تومان

یک تخته

29,170,000 تومان

کودک با تخت

18,640,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Lamartin

هتل Lamartin

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,760,000 تومان

یک تخته

28,780,000 تومان

کودک با تخت

20,200,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Taksim Gonen Hotel

هتل Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,930,000 تومان

یک تخته

28,860,000 تومان

کودک با تخت

22,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,930,000 تومان

یک تخته

29,910,000 تومان

کودک با تخت

18,360,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Dedeman Hotel

هتل Dedeman Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,440,000 تومان

یک تخته

30,730,000 تومان

کودک با تخت

17,080,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Metropolitan Hotels Taksim

هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,560,000 تومان

یک تخته

31,170,000 تومان

کودک با تخت

18,150,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Dora Pera

هتل Dora Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,730,000 تومان

یک تخته

31,500,000 تومان

کودک با تخت

17,070,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Grand De Para Hotel

هتل Grand De Para Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,730,000 تومان

یک تخته

31,500,000 تومان

کودک با تخت

18,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye

هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,760,000 تومان

یک تخته

31,370,000 تومان

کودک با تخت

17,300,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Golden Age Hotel

هتل Golden Age Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,880,000 تومان

یک تخته

31,800,000 تومان

کودک با تخت

18,360,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Taksim

هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,290,000 تومان

یک تخته

32,420,000 تومان

کودک با تخت

18,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Point Hotel Taksim

هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,230,000 تومان

یک تخته

34,310,000 تومان

کودک با تخت

18,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,650,000 تومان

یک تخته

35,150,000 تومان

کودک با تخت

20,450,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,680,000 تومان

یک تخته

33,260,000 تومان

کودک با تخت

17,080,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Elite World Comfy

هتل Elite World Comfy

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,070,000 تومان

یک تخته

33,470,000 تومان

کودک با تخت

18,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,280,000 تومان

یک تخته

33,260,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,130,000 تومان

یک تخته

36,210,000 تومان

کودک با تخت

20,250,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,170,000 تومان

یک تخته

38,090,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,800,000 تومان

یک تخته

39,350,000 تومان

کودک با تخت

22,550,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Conrad Hotel Bosphorus

هتل Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,700,000 تومان

یک تخته

45,450,000 تومان

کودک با تخت

18,150,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,800,000 تومان

یک تخته

47,550,000 تومان

کودک با تخت

19,200,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,580,000 تومان

یک تخته

53,000,000 تومان

کودک با تخت

18,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,830,000 تومان

یک تخته

63,500,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

45,450,000 تومان

یک تخته

76,950,000 تومان

کودک با تخت

21,300,000 تومان

کودک بدون تخت

13,650,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

صبحانه

گشت شهری همراه با ناهار

امکان استفاده از گشت های آپشنال

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

33

تور استانبول از شیراز

تور استانبول از شیراز یکی از تورهای پرطرفدار در بین شیرازی‌ها و گردشگران ایرانی است. از آنجا که شیراز یکی از شهرهای توریستی و محبوب ایران محسوب می‌شود لذا گشت و گذار در آن لذت‌بخش و دیدنی است. علاوه بر این، تور استانبول از مقصد شیراز به خاطر اینکه استانبول شهری جذاب و دوست‌داشتنی برای مسافران است لذا به صورت هوایی و زمینی اقدام به مسافرت می‌کنند. سواحل دریایی، شب‌های دل‌انگیز، سرگرمی‌های متنوع، طعم‌های ناب و فراموش نشدنی، تاریخ و آرامش استانبول از آن شهری توریستی و پرطرفدار ساخته است. در حقیقت به خاطر همین ویژگی‌ها است که تورهای استانبول نیز دارای کشش تقاضایی بالایی است. مسافران تورهای استانبول به دلایلی نظیر خرید و گرفتن وقت سفارت و دیدار از این شهر زیبا سفر می‌کنند. بسته به اینکه گردشگران چه نوع توری انتخاب کنند قیمت تور استانبول از شیراز می‌تواند متفاوت باشد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 

 

قیمت تور استانبول از شیراز

 

قیمت تورهای مسافرتی به عوامل مختلفی وابسته است که در وب‌سایت سلام پرواز نیز متناسب با همان عوامل پکیج‌هایی طراحی شده است. تورهای استانبول ارزان، آفر و لحظه آخری در این سایت قرار داده شده که می‌تواند پاسخگوی تقاضاهای مختلف مسافران باشد. قیمت تور استانبول از شیراز هوایی نسبت به این تورها از سایر شهرستان‌ها به استانبول بالاتر بوده البته حتی نسبت به تور استانبول از تهران نیز گران‌تر است. دلیل این امر نیز بالا بودن قیمت بلیط هواپیما از شیراز به استانبول است و همچنین پرواز از شیراز به استانبول تقریبا طولانی و حدود 3 الی 4 ساعت می‌باشد. لذا لازم است شیرازی‌ها ابتدا به تبریز یا تهران بروند و از آنجا اقدام به سفر به استانبول نمایند. بحث دیگری که در قیمت تور استانبول تاثیر دارد ایرلاینی است که انتخاب می‌شود. ایرلاین‌های ایران ایر تور، معراج و قشم ایر قیمت‌های بهتر و به‌صرفه‌تری دارند ولی با این حال ایرلاین‌های معراج و قشم ایر تاخیر هم دارند. اما اگر ایرلاین‌هایی مانند ماهان و ایران ایر انتخاب شوند که دارای کیفیت پروازی بالایی هستند لذا سبب افزایش قیمت تور استانبول از شیراز خواهد شد. البته تعدادی از مسافران خواهان پروازهای ترک مانند ترکیش هستند که بسیار لوکس می‌باشند که این نیز می‌تواند قیمت تور استانبول را افزایش دهد.

 

 

تور استانبول از شیراز لحظه آخری

 

در مسیرهای پرطرفدار و پرترددی مثل استانبول پروازها به صورت مرتب صورت می‌گیرد و این باعث رونق تور استانبول لحظه آخری می‌شود. اما برای مسافرانی که قصد مسافرت از مبدا شیراز را به استانبول دارند باید توجه داشته باشند که پیدا کردن تور لحظه آخری کاری سختی است چرا که پروازهای مستقیم از شیراز به استانبول بسیار کم هستند. تور استانبول لحظه آخری در وب‌سایت سلام پرواز نیز روی هتل‌های خوبی نظیر ریدل (Reydel)، گرند لیزا (Grand Liza)، مونوپل (Monopol)، نیو سیتی (New city)، اوریلا و … ارائه شده که مسافران محترم می‌توانند با مراجعه به آن تور مورد نظر خود را از میان آن‌ها انتخاب کنند. از آنجا که هتل‌های ذکر شده هتل‌های میان‌رده محسوب می‌شوند لذا قیمت تور هم نمی‌تواند خیلی بالا باشد. از خدمات تور استانبول لحظه آخری می‌توان به بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی در کشور مقصد، بیمه مسافرتی  با پوشش کرونا، اقامت در هتل با صبحانه، گشت شهری  با ناهار و راهنمای فارسی زبان اشاره کرد که می‌توانند رضایت خاطر مسافران عزیز را تامین کند.

 

 

تور استانبول از شیراز زمینی

 

یکی از دیگر راه‌های مسافرت به استانبول استفاده از وسایل نقلیه زمینی نظیر اتوبوس، قطار و وسایل نقلیه شخصی می‌باشد. سفر زمینی با تور استانبول از شیراز خسته‌کننده خواهد بود چرا که مسافت شیراز تا استانبول بیش‌تر از 3000 کیلومتر است. البته باید یادآور شویم که تور استانبول از شیراز زمینی معمولا زیاد نیست. یکی دیگر از راه‌های زمینی مسافرت به استانبول از شهر شیراز وسیله نقلیه شخصی است که مسافران محترم دقت داشته باشند که می‌بایست دارای گواهی‌ نامه بین‌المللی با اعتبار یک سال باشند. در مرحله بعدی مسافران باید پلاک بین‌المللی یا ترانزیت را تهیه کرده و همچنین کاپوتاژ یا مجوز خروج از کشور دریافت کرده باشند. البته توجه کنید که هزینه بنزین در ترکیه بسیار بالا بوده و منجر به افزایش قیمت تور استانبول از شیراز زمینی می‌شود.

برای تور زمینی استانبول می‌توان از قطار هم استفاده کرد البته قطار مستقیم از شیراز به استانبول وجود نداد لذا مسافران گرامی ابتدا می‌بایست به تهران رفته و سپس از آنجا به آنکارا یا وان بروند. بعد از رسیدن به این شهرها می‌توانید با تاکسی یا قطارهای داخلی ترکیه به استانبول سفر کنید. مسافران گرامی می‌توانند تورهای مورد علاقه خود را در سایت سلام پرواز مشاهده کرده که در بالای همین صفحه قرار گرفته‌اند.

 

 

تور استانبول از شیراز هتل لیون (Lion Hotel)

 

هتل‌های چهار ستاره از هتل‌های پر فروش در تورهای مسافرتی استانبول بوده که توانسته باعث رضایت خاطر مسافران شود. بیشتر کسانی که خواهان تور استانبول هستند هتل‌های چهار ستاره مانند لیون را که دارای کیفیت خدماتی بالا و قیمت خوبی هستند انتخاب می‌کنند. از خدمات هتل لیون در تور استانبول از شیراز سلام پرواز می‌توان به وای فای رایگان، پارکینگ رایگان، پذیرش 24 ساعته، رستوران، بوفه صبحانه رایگان، سرویس اتاق و … اشاره کرد. این هتل دارای امکاناتی نظیر سیستم تهویه مطبوع، تختخواب، تلویزیون ماهواره‌ای، حمام خصوصی و لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان نیز هست که مورد توجه مسافران تورهای استانبول قرار می‌گیرد.

فاصله هتل لیون استانبول تا مکان‌های پر رفت و آمد نظیر کاخ دلمه باغچه 22 دقیقه، تا میدان تکسیم استانبول 6 دقیقه، تا خیابان استقلال 14 دقیقه، تا مرکز انگشت نگاری و وقت سفارت کانادا 17 دقیقه و تا موزه پرا تنها 19 دقیقه فاصله دارد. لوکیشن و دسترسی این هتل در تور استانبول از شیراز توانسته است مسافران زیادی را به خود جذب کرده چرا که در منطقه تکسیم قرار گرفته است. مسافرانی نیز که به قصد خرید تور سلام پرواز را روی هتل لیون تهیه می‌کنند نیز توجه کنند که این هتل به مراکز خرید بسیاری دسترسی دارد. برای مثال فاصله هتل لیون تا مرکز خرید آستوریا و ترامپ تاورز 14 دقیقه، تا مرکز خرید جواهر مال 11 دقیقه و تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی 24 دقیقه است که سبب رضایت این دسته از مسافران نیز شده است. از ایستگاه‌های مترو در نزدیکی هتل لیون در تور استانبول ایستگاه تکسیم، شیشانه و عثمان بی است که دسترسی مسافران را به وسایل حمل و نقل عمومی آسان‌تر کرده است.

 

 

تور استانبول از شیراز هتل سیتی سنتر (City Center)

 

یکی دیگر از هتل‌های محبوب و مسافر پسند در مسیر شیراز به استانبول هتل چهار ستاره سیتی سنتر می‌باشد. این هتل که منطقه تکسیم واقع گردیده دارای امکانات و خدمات متنوعی است و در فاصله پنج دقیقه‌ای از میدان تکسیم و خیابان استقلال قرار دارد. امکانات هتل سیتی سنتر در تور استانبول از شیراز عبارتند از خدمات اتاق، رستوران و بار، میز تور و گردشگری، سونا، جکوزی، ماساژ درمانی، تراس، سرویس خشکشویی و … می‌باشد. این امکانات و خدمات بر محبوبیت تورهای استانبول روی هتل با سابقه و شناخته شدی سیتی سنتر افزوده است. بازار خرید میسیر کارسیسی در فاصله 11 دقیقه‌ای، گرند بازار در فاصله 16 دقیقه‌ای، مرکز خرید جواهر مال در فاصله 14 دقیقه‌ای از هتل سیتی سنتر قرار گرفته‌اند که بسیار مورد توجه مسافران تور استانبول قرار گرفته است.

 

 

تور استانبول از شیراز هتل هیلتون بومونتی (Hilton Bomonti)

 

تور استانبول هتل هیلتون بومونتی مورد علاقه بسیار از مسافران دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سلام پرواز هستند. این هتل پنج ستاره لوکس دارای استخر سرپوشیده و باز، باغ سبز و تراسی با نما به سوی شهر بوده که دکوری شیک و زیبا دارد. از امکانات این هتل در تور استانبول از شیراز سلام پرواز می‌توان به اینترنت رایگان در محوطه عمومی هتل، اتاق‌های تهویه کننده هوا، پنجره‌های بزرگ از سقف تا کف، حمام اختصاصی اتاق‌ها، مرکز اسپا، تراپیست‌های متخصص و … اشاره کرد که توانسته است رضایت خاطر مسافران سلام پرواز را جلب کند. رستوران‌های شبانه‌روزی هتل هیلتون بومونتی انوع غذاهای مدیترانه‌ای، غذاهای گریل غربی و آسیایی را به گردشگران و مسافران خود ارائه می‌دهند.

اگر قصد سفر با تور استانبول هتل بومونتی را دارید باید توجه داشته باشید که فاصله آن تا میدان تقسیم حدود 5.3 کیلومتر بوده و تا مترو سیسلی نیز 2 کیلومتر فاصله دارد. همچنین فاصله بین این هتل تا فرودگاه بین‌المللی آتاترک 32 کیلومتر است که ترانسفر فرودگاهی در صورت درخواست مسافر با هزینه جداگانه تدارک دیده می‌شود. هتل‌های پنج ستاره چندان عامه پسند نیستند و تنها طیف خاصی از مسافران را به خود جذب می‌کنند.

 

 

تور استانبول از شیراز هتل مونوپل (Monopol)

 

یکی از هتل‌های میان‌رده در تور استانبول از شیراز سلام پرواز هتل مونوپل بوده که توانسته محبوبیت خوبی در میان مسافران این مسیر پیدا کند. این هتل سه ستاره 1.4 کیلومتر از میدان تکسیم و 7/0 کیلومتر از خیابان استقلال فاصله دارد. موزه هنرهای مدرن موزه پرا استانبول در نزدیکی این هتل قرار دارند. 64 اتاق و سوئیت خانوادگی، خدمات اتاق، میز پذیرش 24 ساعته، پارکینگ خصوصی رایگان، صندوق امانات، میز تور و بلیط، خدمات ذخیره سازی چمدان‌ها و … از امکانات اصلی و مهم هتل مونوپل در تور استانبول از شیراز می‌باشد. این هتل در تورهای لحظه آخری مسیر استانبول به وفور ارائه شده و توانسته است رضایت خاطر طیف بزرگی از مسافران را تامین کند. مسافرانی که خواهان رزرو انواع تورهای استانبول هستند می‌توانند به قسمت تورهای ترکیه و سپس تور استانبول مراجعه کرده و تور مورد نظر خود را انتخاب کنند.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول از شیراز در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور