تور آنتالیا پرواز ترک

برگزار نمی‌شود

در حال حاضر این تور اجرا نمی‌شود

لطفا از لیست تورهای پیشنهادی زیر تور دیگری را انتخاب کنید

پکیج تور آنتالیا پرواز ترک

هتل Melodi

هتل Melodi

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,750,000 تومان

یک تخته

15,600,000 تومان

کودک با تخت

12,540,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Rios Beach

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

16,220,000 تومان

یک تخته

21,930,000 تومان

کودک با تخت

12,950,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Palmet Sport Belek

هتل Palmet Sport Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

16,830,000 تومان

یک تخته

21,320,000 تومان

کودک با تخت

13,160,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Armir Resort & Spa

هتل Armir Resort & Spa

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

17,640,000 تومان

یک تخته

21,930,000 تومان

کودک با تخت

13,360,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Palmet Resort Kiris

هتل Palmet Resort Kiris

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

18,260,000 تومان

یک تخته

26,010,000 تومان

کودک با تخت

13,770,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Palmet Beach Resort

هتل Palmet Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

21,110,000 تومان

یک تخته

28,460,000 تومان

کودک با تخت

14,790,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Meder Resort

هتل Meder Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

23,150,000 تومان

یک تخته

33,350,000 تومان

کودک با تخت

15,600,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Armas Gul Beach

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,760,000 تومان

یک تخته

34,370,000 تومان

کودک با تخت

15,810,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

23,970,000 تومان

یک تخته

34,780,000 تومان

کودک با تخت

16,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Daima Biz

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

24,170,000 تومان

یک تخته

33,760,000 تومان

کودک با تخت

16,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Amon

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

24,170,000 تومان

یک تخته

37,840,000 تومان

کودک با تخت

16,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Imperial Sunland Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

24,380,000 تومان

یک تخته

35,600,000 تومان

کودک با تخت

16,220,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Grand Ring

هتل Grand Ring

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

24,580,000 تومان

یک تخته

36,000,000 تومان

کودک با تخت

16,220,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

24,780,000 تومان

یک تخته

36,210,000 تومان

کودک با تخت

16,220,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Imperial Turkiz Resort

هتل Imperial Turkiz Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

25,800,000 تومان

یک تخته

41,100,000 تومان

کودک با تخت

16,620,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Miarosa Kemer Beach

هتل Miarosa Kemer Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

26,010,000 تومان

یک تخته

41,510,000 تومان

کودک با تخت

16,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

26,010,000 تومان

یک تخته

38,450,000 تومان

کودک با تخت

16,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,440,000 تومان

یک تخته

39,300,000 تومان

کودک با تخت

17,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Sealife Kemer

هتل Sealife Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

26,820,000 تومان

یک تخته

43,140,000 تومان

کودک با تخت

17,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Sea Life Family Resort

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

26,820,000 تومان

یک تخته

43,140,000 تومان

کودک با تخت

17,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Miarosa Ghazal Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,230,000 تومان

یک تخته

43,960,000 تومان

کودک با تخت

17,240,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Wind Of Lara

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

27,440,000 تومان

یک تخته

39,470,000 تومان

کودک با تخت

17,440,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

27,780,000 تومان

یک تخته

45,060,000 تومان

کودک با تخت

17,420,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Sueno Beach Side

هتل Sueno Beach Side

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

27,840,000 تومان

یک تخته

36,620,000 تومان

کودک با تخت

17,440,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Karmir Resort & Spa

هتل Karmir Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

27,840,000 تومان

یک تخته

40,080,000 تومان

کودک با تخت

17,440,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Grand Park Lara

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

28,460,000 تومان

یک تخته

41,100,000 تومان

کودک با تخت

17,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

28,660,000 تومان

یک تخته

37,840,000 تومان

کودک با تخت

17,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort Lara

هتل Sherwood Suites Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

28,740,000 تومان

یک تخته

43,340,000 تومان

کودک با تخت

17,800,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Club Hoel Sera

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

29,070,000 تومان

یک تخته

43,960,000 تومان

کودک با تخت

18,050,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Aydinbey Famous

هتل Aydinbey Famous

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

29,480,000 تومان

یک تخته

44,780,000 تومان

کودک با تخت

18,260,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

30,090,000 تومان

یک تخته

39,880,000 تومان

کودک با تخت

18,460,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Aquaworld Belek

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

30,090,000 تومان

یک تخته

49,670,000 تومان

کودک با تخت

18,460,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Fun & Sun Family Comfort Beach

هتل Fun & Sun Family Comfort Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

30,090,000 تومان

یک تخته

45,800,000 تومان

کودک با تخت

18,460,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Crystal Water World

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

31,920,000 تومان

یک تخته

53,340,000 تومان

کودک با تخت

19,070,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Crystal Family Resort & Spa

هتل Crystal Family Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

31,920,000 تومان

یک تخته

53,340,000 تومان

کودک با تخت

19,070,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

31,920,000 تومان

یک تخته

53,340,000 تومان

کودک با تخت

19,070,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Corendon Playa Kemer

هتل Corendon Playa Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

33,560,000 تومان

یک تخته

52,120,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite

هتل Crystal Prestige Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

33,960,000 تومان

یک تخته

57,420,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

33,960,000 تومان

یک تخته

57,420,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Crystal Sunset Luxury Resort & Spa Hotel

هتل Crystal Sunset Luxury Resort & Spa Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

33,960,000 تومان

یک تخته

57,420,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Mylome Luxury Resort

هتل Mylome Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

33,960,000 تومان

یک تخته

57,420,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Amara Premier Palace

هتل Amara Premier Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

34,780,000 تومان

یک تخته

54,360,000 تومان

کودک با تخت

20,300,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Orange County Resort Belek

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

34,980,000 تومان

یک تخته

59,460,000 تومان

کودک با تخت

20,300,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Crystal Centro

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

34,980,000 تومان

یک تخته

59,460,000 تومان

کودک با تخت

20,300,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Liberty Lara

هتل Liberty Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

35,390,000 تومان

یک تخته

47,840,000 تومان

کودک با تخت

20,500,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Orange County Resort Kemer

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

36,000,000 تومان

یک تخته

41,100,000 تومان

کودک با تخت

20,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Asteria Kremlin

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

36,820,000 تومان

یک تخته

52,730,000 تومان

کودک با تخت

21,110,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Aska Lara Resort & Spa

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

37,430,000 تومان

یک تخته

59,060,000 تومان

کودک با تخت

21,320,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

39,680,000 تومان

یک تخته

54,360,000 تومان

کودک با تخت

22,340,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

40,490,000 تومان

یک تخته

62,930,000 تومان

کودک با تخت

22,540,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Limak Limra Resort

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

40,700,000 تومان

یک تخته

64,970,000 تومان

کودک با تخت

22,740,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

41,220,000 تومان

یک تخته

65,800,000 تومان

کودک با تخت

22,790,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Limak Arcadia

هتل Limak Arcadia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

41,510,000 تومان

یک تخته

66,400,000 تومان

کودک با تخت

22,950,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Selectum Family Resort

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

41,510,000 تومان

یک تخته

60,280,000 تومان

کودک با تخت

22,950,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Concorde Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

42,120,000 تومان

یک تخته

65,990,000 تومان

کودک با تخت

23,150,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

42,530,000 تومان

یک تخته

58,650,000 تومان

کودک با تخت

23,360,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

42,740,000 تومان

یک تخته

68,640,000 تومان

کودک با تخت

23,560,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

43,550,000 تومان

یک تخته

76,600,000 تومان

کودک با تخت

23,760,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Titanic Beach Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

44,160,000 تومان

یک تخته

61,100,000 تومان

کودک با تخت

23,970,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

45,800,000 تومان

یک تخته

72,320,000 تومان

کودک با تخت

24,780,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

46,200,000 تومان

یک تخته

64,160,000 تومان

کودک با تخت

24,780,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

46,820,000 تومان

یک تخته

75,990,000 تومان

کودک با تخت

25,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Swandor Topkapi Palace

هتل Swandor Topkapi Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

47,220,000 تومان

یک تخته

76,600,000 تومان

کودک با تخت

25,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

47,220,000 تومان

یک تخته

72,930,000 تومان

کودک با تخت

25,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Bellis Deluxe

هتل Bellis Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

48,650,000 تومان

یک تخته

86,800,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Spice

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

49,470,000 تومان

یک تخته

69,050,000 تومان

کودک با تخت

26,210,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Royal Holiday

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

50,280,000 تومان

یک تخته

70,280,000 تومان

کودک با تخت

26,420,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

50,280,000 تومان

یک تخته

70,280,000 تومان

کودک با تخت

26,420,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

50,690,000 تومان

یک تخته

70,890,000 تومان

کودک با تخت

26,620,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Rixos Downtown

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

51,510,000 تومان

یک تخته

80,270,000 تومان

کودک با تخت

27,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

52,170,000 تومان

یک تخته

73,100,000 تومان

کودک با تخت

27,210,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

52,940,000 تومان

یک تخته

74,250,000 تومان

کودک با تخت

27,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

61,710,000 تومان

یک تخته

107,810,000 تومان

کودک با تخت

31,110,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

62,120,000 تومان

یک تخته

93,120,000 تومان

کودک با تخت

31,310,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Titanic Mardan Palace

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

64,560,000 تومان

یک تخته

91,700,000 تومان

کودک با تخت

32,130,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

74,560,000 تومان

یک تخته

119,440,000 تومان

کودک با تخت

36,210,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

92,310,000 تومان

یک تخته

174,110,000 تومان

کودک با تخت

43,350,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

92,310,000 تومان

یک تخته

149,630,000 تومان

کودک با تخت

43,350,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

خدمات آژانس

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

حداکثر 72 ساعت قبل پرواز _داشتن کارت واکسن الزامی میباشد

مدارک مورد نیاز

صبحانه – نهار – شام

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد .

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان است .

هزینه تور برای کودک بالای 6 سال کامل محاسبه می‌شود .

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد .

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز ترک در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور