تور استانبول 4 شب 5 روز

Galata Tower | Istanbul, Turkey

برگزار نمی‌شود

تور استانبول 4 شب 5 روز

هتل Reydel

هتل Reydel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,500,000 تومان

یک تخته

19,810,000 تومان

کودک با تخت

15,560,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Grand Deniz

هتل Grand Deniz

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,140,000 تومان

یک تخته

21,090,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Gorur Hotel

هتل Gorur Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,260,000 تومان

یک تخته

21,330,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Grand Milan

هتل Grand Milan

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,090,000 تومان

یک تخته

22,270,000 تومان

کودک با تخت

17,080,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Palmiye Taksim

هتل Palmiye Taksim

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,290,000 تومان

یک تخته

23,380,000 تومان

کودک با تخت

17,670,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,440,000 تومان

یک تخته

23,690,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Oriella

هتل Oriella

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,680,000 تومان

یک تخته

24,160,000 تومان

کودک با تخت

17,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Maxwell

هتل Maxwell

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,800,000 تومان

یک تخته

24,400,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل All Inn

هتل All Inn

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,800,000 تومان

یک تخته

24,400,000 تومان

کودک با تخت

17,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Birol

هتل Birol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,910,000 تومان

یک تخته

23,220,000 تومان

کودک با تخت

19,910,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Monopol Hotel

هتل Monopol Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,010,000 تومان

یک تخته

24,730,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Park Star

هتل Park Star

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,150,000 تومان

یک تخته

25,110,000 تومان

کودک با تخت

18,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Cumbali Plaza

هتل Cumbali Plaza

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,390,000 تومان

یک تخته

25,580,000 تومان

کودک با تخت

17,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Marmaray Yenikapi

هتل Marmaray Yenikapi

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,500,000 تومان

یک تخته

25,810,000 تومان

کودک با تخت

19,910,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Espinas Taksim Hotel

هتل Espinas Taksim Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,980,000 تومان

یک تخته

26,760,000 تومان

کودک با تخت

18,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Taksim Star Bosphorus

هتل Taksim Star Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,190,000 تومان

یک تخته

27,090,000 تومان

کودک با تخت

18,830,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Dora

هتل Dora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,190,000 تومان

یک تخته

27,090,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Atro

هتل Atro

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,680,000 تومان

یک تخته

28,170,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Tulip City

هتل Tulip City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,680,000 تومان

یک تخته

28,170,000 تومان

کودک با تخت

18,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,260,000 تومان

یک تخته

29,220,000 تومان

کودک با تخت

18,830,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,370,000 تومان

یک تخته

29,450,000 تومان

کودک با تخت

18,830,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Inntel

هتل Inntel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,370,000 تومان

یک تخته

29,450,000 تومان

کودک با تخت

20,010,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل The Tango Hotel İstanbul

هتل The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,730,000 تومان

یک تخته

30,160,000 تومان

کودک با تخت

17,890,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,750,000 تومان

یک تخته

30,300,000 تومان

کودک با تخت

18,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Cumbali Luxury

هتل Cumbali Luxury

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,860,000 تومان

یک تخته

30,420,000 تومان

کودک با تخت

19,260,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Pera Rose

هتل Pera Rose

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,860,000 تومان

یک تخته

30,530,000 تومان

کودک با تخت

18,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Tulip Pera Hotel

هتل Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,860,000 تومان

یک تخته

30,530,000 تومان

کودک با تخت

18,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Grand De Para Hotel

هتل Grand De Para Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,960,000 تومان

یک تخته

30,630,000 تومان

کودک با تخت

21,190,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Tk Taxim Bosphorus

هتل Tk Taxim Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,960,000 تومان

یک تخته

30,630,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Nova Plaza Square

هتل Nova Plaza Square

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,970,000 تومان

یک تخته

30,650,000 تومان

کودک با تخت

20,410,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل White Monarch

هتل White Monarch

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,450,000 تومان

یک تخته

31,710,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,490,000 تومان

یک تخته

31,680,000 تومان

کودک با تخت

17,850,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,550,000 تومان

یک تخته

31,810,000 تومان

کودک با تخت

23,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Mineo Hotel

هتل Mineo Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,790,000 تومان

یک تخته

32,290,000 تومان

کودک با تخت

20,010,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Nova Plaza Park

هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,870,000 تومان

یک تخته

32,450,000 تومان

کودک با تخت

20,410,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل  Tango Taksim

هتل Tango Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,010,000 تومان

یک تخته

32,620,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,240,000 تومان

یک تخته

33,090,000 تومان

کودک با تخت

17,750,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Surmeli

هتل Surmeli

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,240,000 تومان

یک تخته

33,090,000 تومان

کودک با تخت

23,650,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Central Palace Hotel Taksim

هتل Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,480,000 تومان

یک تخته

33,570,000 تومان

کودک با تخت

20,110,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Cartoon Hotel

هتل Cartoon Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,480,000 تومان

یک تخته

33,570,000 تومان

کودک با تخت

19,410,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Elite World Comfy

هتل Elite World Comfy

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,630,000 تومان

یک تخته

32,030,000 تومان

کودک با تخت

19,230,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Metropolitan Hotels Taksim

هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,630,000 تومان

یک تخته

35,870,000 تومان

کودک با تخت

20,510,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Taksim

هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,630,000 تومان

یک تخته

35,870,000 تومان

کودک با تخت

20,510,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Golden Age Hotel

هتل Golden Age Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,790,000 تومان

یک تخته

36,290,000 تومان

کودک با تخت

20,670,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye

هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,890,000 تومان

یک تخته

36,390,000 تومان

کودک با تخت

19,230,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,890,000 تومان

یک تخته

36,390,000 تومان

کودک با تخت

20,510,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Lamartin

هتل Lamartin

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,010,000 تومان

یک تخته

36,630,000 تومان

کودک با تخت

22,710,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Dora Pera

هتل Dora Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,010,000 تومان

یک تخته

36,630,000 تومان

کودک با تخت

19,170,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Nova Plaza Orion

هتل Nova Plaza Orion

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,020,000 تومان

یک تخته

36,640,000 تومان

کودک با تخت

20,510,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,020,000 تومان

یک تخته

36,640,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,030,000 تومان

یک تخته

36,770,000 تومان

کودک با تخت

18,830,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Cher Taksim

هتل Cher Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,150,000 تومان

یک تخته

37,010,000 تومان

کودک با تخت

20,010,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Sisli

هتل Avantgarde Hotel Sisli

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,910,000 تومان

یک تخته

38,430,000 تومان

کودک با تخت

20,510,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Taksim Gonen Hotel

هتل Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,910,000 تومان

یک تخته

37,150,000 تومان

کودک با تخت

26,910,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Richmond

هتل Richmond

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,170,000 تومان

یک تخته

38,950,000 تومان

کودک با تخت

19,490,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Clarion Hotel Golden Horn

هتل Clarion Hotel Golden Horn

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,550,000 تومان

یک تخته

39,700,000 تومان

کودک با تخت

20,350,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل The Parma Hotel & Spa Taksim

هتل The Parma Hotel & Spa Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,810,000 تومان

یک تخته

40,230,000 تومان

کودک با تخت

20,770,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Point Hotel Taksim

هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,190,000 تومان

یک تخته

40,990,000 تومان

کودک با تخت

20,510,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Lazzoni

هتل Lazzoni

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,080,000 تومان

یک تخته

42,770,000 تومان

کودک با تخت

20,350,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Arts Taksim

هتل Arts Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,200,000 تومان

یک تخته

43,010,000 تومان

کودک با تخت

21,770,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,350,000 تومان

یک تخته

43,300,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,460,000 تومان

یک تخته

39,190,000 تومان

کودک با تخت

19,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,550,000 تومان

یک تخته

41,350,000 تومان

کودک با تخت

18,930,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

30,750,000 تومان

یک تخته

43,550,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,770,000 تومان

یک تخته

45,080,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,210,000 تومان

یک تخته

50,470,000 تومان

کودک با تخت

25,630,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Hilton Bomonti

هتل Hilton Bomonti

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,370,000 تومان

یک تخته

54,290,000 تومان

کودک با تخت

18,710,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,930,000 تومان

یک تخته

61,970,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Fraser Palace

هتل Fraser Palace

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,610,000 تومان

یک تخته

63,270,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

41,490,000 تومان

یک تخته

67,090,000 تومان

کودک با تخت

21,010,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

45,470,000 تومان

یک تخته

75,550,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

56,850,000 تومان

یک تخته

97,810,000 تومان

کودک با تخت

24,850,000 تومان

کودک بدون تخت

14,890,000 تومان

خدمات آژانس

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بلیط رفت و برگشت

امکان استفاده از گشت آپشنال

بیمه مسافرتی

گشت شهری همراه با ناهار

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

33

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول 4 شب 5 روز در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور