تور استانبول از تبریز

Istanbul tour from Tabriz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور استانبول از تبریز

هتل Gorur Hotel

هتل Gorur Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

9,140,000 تومان

یک تخته

11,040,000 تومان

کودک با تخت

8,970,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Neva Flats

هتل Neva Flats

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

9,440,000 تومان

یک تخته

11,340,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

9,530,000 تومان

یک تخته

11,510,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Reydel

هتل Reydel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

9,610,000 تومان

یک تخته

11,680,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Emmy

هتل Emmy

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

9,610,000 تومان

یک تخته

11,680,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Grand Milan

هتل Grand Milan

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

9,700,000 تومان

یک تخته

11,340,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Oriella

هتل Oriella

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

9,790,000 تومان

یک تخته

12,030,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Birol

هتل Birol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,050,000 تومان

یک تخته

11,680,000 تومان

کودک با تخت

10,130,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Atro

هتل Atro

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,130,000 تومان

یک تخته

12,720,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Cumbali Plaza

هتل Cumbali Plaza

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,130,000 تومان

یک تخته

12,720,000 تومان

کودک با تخت

9,440,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Maxwell

هتل Maxwell

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,130,000 تومان

یک تخته

12,720,000 تومان

کودک با تخت

8,920,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل All Inn

هتل All Inn

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,130,000 تومان

یک تخته

12,720,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Monopol Hotel

هتل Monopol Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,220,000 تومان

یک تخته

12,890,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل White Monarch

هتل White Monarch

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,220,000 تومان

یک تخته

12,890,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل New City

هتل New City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,220,000 تومان

یک تخته

12,890,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Park Star

هتل Park Star

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,300,000 تومان

یک تخته

13,060,000 تومان

کودک با تخت

10,130,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Taksim Star Bosphorus

هتل Taksim Star Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,650,000 تومان

یک تخته

13,750,000 تومان

کودک با تخت

10,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Actuel Lİfe Hotel

هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,820,000 تومان

یک تخته

14,100,000 تومان

کودک با تخت

10,130,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Grand Hilarium Hotel

هتل Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,990,000 تومان

یک تخته

14,440,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Cuento Hotel

هتل Cuento Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,990,000 تومان

یک تخته

14,440,000 تومان

کودک با تخت

9,790,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

10,990,000 تومان

یک تخته

14,440,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Dora

هتل Dora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,020,000 تومان

یک تخته

14,300,000 تومان

کودک با تخت

9,640,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,080,000 تومان

یک تخته

14,620,000 تومان

کودک با تخت

10,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Pera Rose

هتل Pera Rose

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,430,000 تومان

یک تخته

15,310,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Tulip City

هتل Tulip City

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,430,000 تومان

یک تخته

15,310,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Inntel

هتل Inntel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,510,000 تومان

یک تخته

15,480,000 تومان

کودک با تخت

11,170,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,700,000 تومان

یک تخته

15,850,000 تومان

کودک با تخت

9,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Nova Plaza Park

هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,720,000 تومان

یک تخته

15,900,000 تومان

کودک با تخت

10,150,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Bristol

هتل Bristol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,720,000 تومان

یک تخته

15,900,000 تومان

کودک با تخت

9,280,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Grand Halic Hotel

هتل Grand Halic Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,770,000 تومان

یک تخته

16,000,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Tk Taxim Bosphorus

هتل Tk Taxim Bosphorus

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,770,000 تومان

یک تخته

16,000,000 تومان

کودک با تخت

9,790,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل The Tango Hotel İstanbul

هتل The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,860,000 تومان

یک تخته

16,170,000 تومان

کودک با تخت

9,440,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Tulip Pera Hotel

هتل Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,860,000 تومان

یک تخته

16,170,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,860,000 تومان

یک تخته

16,170,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Silviya

هتل Silviya

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,890,000 تومان

یک تخته

15,550,000 تومان

کودک با تخت

9,280,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

11,940,000 تومان

یک تخته

16,340,000 تومان

کودک با تخت

13,240,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,030,000 تومان

یک تخته

16,510,000 تومان

کودک با تخت

10,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Cartoon Hotel

هتل Cartoon Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,030,000 تومان

یک تخته

16,510,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل  Tango Taksim

هتل Tango Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,370,000 تومان

یک تخته

17,200,000 تومان

کودک با تخت

9,440,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,430,000 تومان

یک تخته

17,320,000 تومان

کودک با تخت

9,940,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Central Palace Hotel Taksim

هتل Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,490,000 تومان

یک تخته

17,230,000 تومان

کودک با تخت

10,500,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Metropolitan Hotels Taksim

هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,710,000 تومان

یک تخته

17,880,000 تومان

کودک با تخت

9,940,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Grand De Para Hotel

هتل Grand De Para Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,720,000 تومان

یک تخته

17,890,000 تومان

کودک با تخت

11,170,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Maroon Hotel Pera

هتل Maroon Hotel Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

12,980,000 تومان

یک تخته

18,410,000 تومان

کودک با تخت

12,980,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye

هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,080,000 تومان

یک تخته

18,610,000 تومان

کودک با تخت

10,310,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,080,000 تومان

یک تخته

18,610,000 تومان

کودک با تخت

11,050,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Taksim

هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,170,000 تومان

یک تخته

18,800,000 تومان

کودک با تخت

11,230,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Dora Pera

هتل Dora Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,260,000 تومان

یک تخته

18,780,000 تومان

کودک با تخت

11,190,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,260,000 تومان

یک تخته

18,780,000 تومان

کودک با تخت

10,330,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Taksim Gonen Hotel

هتل Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,370,000 تومان

یک تخته

19,000,000 تومان

کودک با تخت

15,120,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Golden Age Hotel

هتل Golden Age Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,740,000 تومان

یک تخته

19,740,000 تومان

کودک با تخت

11,620,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Cher Taksim

هتل Cher Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,780,000 تومان

یک تخته

19,820,000 تومان

کودک با تخت

11,190,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Lamartin

هتل Lamartin

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,780,000 تومان

یک تخته

19,470,000 تومان

کودک با تخت

13,090,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Elite World Comfy

هتل Elite World Comfy

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,930,000 تومان

یک تخته

18,260,000 تومان

کودک با تخت

11,430,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Clarion Hotel Golden Horn

هتل Clarion Hotel Golden Horn

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,950,000 تومان

یک تخته

20,160,000 تومان

کودک با تخت

11,370,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Taksim Hill

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,200,000 تومان

یک تخته

20,660,000 تومان

کودک با تخت

9,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Dedeman Hotel

هتل Dedeman Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,210,000 تومان

یک تخته

20,680,000 تومان

کودک با تخت

10,330,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل (the Peak Taksim) Ramada Pera

هتل (the Peak Taksim) Ramada Pera

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,390,000 تومان

یک تخته

21,030,000 تومان

کودک با تخت

11,710,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,830,000 تومان

یک تخته

20,280,000 تومان

کودک با تخت

12,160,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Nova Plaza Boutique

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,930,000 تومان

یک تخته

22,110,000 تومان

کودک با تخت

11,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,220,000 تومان

یک تخته

22,500,000 تومان

کودک با تخت

12,360,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Point Hotel Taksim

هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,590,000 تومان

یک تخته

23,430,000 تومان

کودک با تخت

11,430,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,770,000 تومان

یک تخته

22,060,000 تومان

کودک با تخت

10,330,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,850,000 تومان

یک تخته

22,300,000 تومان

کودک با تخت

12,160,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,420,000 تومان

یک تخته

25,440,000 تومان

کودک با تخت

14,920,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,260,000 تومان

یک تخته

26,930,000 تومان

کودک با تخت

12,360,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,460,000 تومان

یک تخته

33,370,000 تومان

کودک با تخت

11,230,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Conrad Hotel Bosphorus

هتل Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,580,000 تومان

یک تخته

35,420,000 تومان

کودک با تخت

11,430,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,300,000 تومان

یک تخته

35,220,000 تومان

کودک با تخت

12,160,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,800,000 تومان

یک تخته

39,850,000 تومان

کودک با تخت

12,360,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,880,000 تومان

یک تخته

52,020,000 تومان

کودک با تخت

14,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,240,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه

گشت شهری همراه با ناهار

امکان استفاده از گشت های آپشنال

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

33

تور استانبول از تبریز

 

استانبول شهر نیمه اروپایی توریستی یکی از مقاصد جذاب گردشگری است که توانسته گردشگران را از سراسر دنیا به دیدار از خود دعوت کند. شهر تاریخی و توریستی استانبول پایتخت کشور ترکیه نیست اما به دلیل شهرت زیاد، گاها با پایتخت این کشور اشتباه گرفته می‌شود. اهالی شهر تبریز نیز هم با تور استانبول از تبریز هوایی و زمینی اقدام به مسافرت به این شهر شگفت‌انگیز می‌کنند. متناسب با سلیقه و نوع سفر به استانبول، قیمت تور استانبول از تبریز نیز متفاوت بوده چرا که ممکن است مسافران به دنبال ارزان‌ترین تور استانبول از تبریز باشند. به هر حال، وب‌سایت سلام پرواز در این مطلب اطلاعات کاملی در ارتباط با سفر به استانبول در اختیار مسافران قرار داده تا بتوانند با اطمینان خاطر به این مقصد جذاب گردشگری سفر کنند.

 

 

قیمت تور استانبول از تبریز

همانطور که در بالا نیز اشاره شده قیمت تورهای مسافرتی به فاکتورهای مختلفی بستگی داشته که مسافران باید به آن‌ها دقت لازم را داشته باشند. از نظر بسیاری از مسافران بهترین تور استانبول از تبریز توری بوده که دارای بهترین و رقابتی‌ترین قیمت باشد. قیمت تورهای مسافرتی به نوع ایرلاین، نوع هتل، تعداد شب‌اقامت‌ها، نوع سفر (هوایی یا زمینی) و … وابسته بوده که کاملا امری سلیقه‌ای و دلبخواهی است. برای مثال تور استانبول 7 شب و 8 روزه روی یک هتل لوکس و ایرلاین‌های ماهان و ایران ایر مشخصا قیمت بالاتری نسبت به تور استانبول 3 شب و 4 روز روی یک هتل متوسط با ایرلاین‌های معراج و قشم ایر خواهد داشت. در وب‌سایت سلام پرواز نیز تمام تلاش‌ها صورت گرفته تا تورهای متنوع استانبول از مبادی مختلف ارائه شود که پاسخگوی قدرت خرید و سلیقه تمامی مسافران خود باشد. لذا به مسافران عزیز توصیه می‌شود برای چک کردن تور استانبول از تبریز و سایر مبادی به بالای همین صفحه مراجعه کرده و تور مورد نظر خود را از میان تورهای موجود انتخاب کنند.

 

تور استانبول از تبریز زمینی

تورهای گردشگری استانبول هم به صورت زمینی و هم هوایی برگزار شده که در بالای همین صفحه نیز پکیج‌های مختلف آن ارائه شده است. تور استانبول از تبریز زمینی به ویژه برای مردم تبریز که قبلا مجبور بودند از تبریز به تهران آمده و سپس به استانبول عزیمت کنند اما هم اکنون با تور زمینی استانبول از تبریز به راحتی و به صورت مستقیم می‌توانند به این شهر توریستی بروند. به طور کلی تور استانبول از تبریز زمینی به صورت گروهی و با اتوبوس‌های VIP برگزار می‌شود که برای تهیه و رزرو این تور لازم از خدمات تور و گردشگری آژانس‌های مسافرتی استفاده کرد چرا که این کار باعث امنیت در سفر شده و منجر به رضایت خاطر مسافران خواهد شد. اطلاعات تور استانبول زمینی از تبریز، تهران و سایر شهرستان‌ها به صورت مداوم از طریق وب‌سایت سلام پرواز برورسانی شده لذا مسافران محترم می‌بایست به صفحه اصلی سایت قسمت تورهای ترکیه و سپس به بخش تور استانبول مراجعه کرده و تور مورد نظر خود را انتخاب کنند. تور استانبول از تبریز با قطار نسبت به تور استانبول با اتوبوس کمتر محبوبیت دارد و به ندرت برگزار می‌شود.

 

تور استانبول از تبریز هوایی

ایرلاین‌های مختلفی برای پروازهای تور استانبول از تبریز هوایی وجود داشته که هم از نظر سطح قیمتی و هم کیفیت پروازی با هم متفاوت هستند. علاوه بر این در بخش اروپایی استانبول فرودگاه بین‌المللی آتاترک که بزرگ‌ترین فرودگاه استانبول بوده برای خدمات رسانی به مسافران و گردشگران فعال است و همچنین فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن در بخش آسیایی استانبول نیز بعد از آن در رتبه دوم قرار می‌گیرد. مسافران عزیز می‌توانند بلیط درجه یک یا فرست کلاس هواپیما را با پروازهای سیستمی تجربه کرده لذا توصیه می‌شود این بلیط‌ها را هر چه زودتر با قیمت پایین‌تر تهیه کنید. البته کسانی که خواهان پروازهای ارزان چارتری و لحظه آخری هستند باید بدانند که این پروازها ارزان‌تر از پروازهای سیستمی می‌باشند. مسافران سلام پرواز از طریق همین صفحه می‌توانند از پروازهای چارتری و سیستمی مطلع شده و تور مورد علاقه خود را با آن رزرو نمایند.

 

تور استانبول از تبریز لحظه آخری

تورهای استانبول با پروازهای متعدد و مختلفی برگزار می‌شوند و از طرفی چون برای مسیر ترکیه ویزا لازم نیست تور استانبول از تبریز لحظه‌ آخری وجود خواهد داشت. تورهای لحظه آخری همانند همه تورهای مسافرتی کیفیت خوبی دارند و تنها به دلیل اینکه پرواز را چارتر کرده و ممکن است با ظرفیت خالی موجه شوند لذا اقدام به برگزاری تور لحظه آخری آستانبول با قیمت ارزان می‌کنند. تور لحظه آخری به ویژه برای کسانی که همیشه و بدون برنامه‌ریزی قبلی آماده سفر هستند مناسب می‌باشد. وب‌سایت سلام پرواز نیز متناسب با همین نیاز مسافران انواع پکیج‌های تور استانبول از تبریز گرفته تا تور استانبول ارزان و لحظه آخری را قرار داده تا موجب رضایت خاطر این عزیزان شود.

 

تور استانبول از تبریز هتل آوانتگارد

در بسیاری از تورهای مسافرتی هتل‌های چهار ستاره به خاطر ارائه خدمات خوب با قیمت مناسب از محبوبیت برخوردار هستند. در مسیر تورهای ترکیه نیز تور استانبول از تبریز روی هتل‌های چهار ستاره نظیر؛ آوانتگارد، تایتانیک سیتی، ریوا، دپیک و … بسته می‌شود و مسافران زیادی را به خود جذب می‌کنند. یکی از این هتل‌ها که پکیج‌های تور استابول سلام پرواز روی آن بسته می‌شود هتل چهار ستاره آوانتگارد (Avantgarde Taksim) می‌باشد. فاصله هتل آوانتگارد تکسیم استانبول از مکان‌های پر رفت و آمد نظیر کاخ دلمه باغچه استانبول و مرکز انگشت نگاری وک سفارت کانادا حدود 1/4 کیلومتر بوده که با پیاده‌روی حدود 20 دقیقه طول می‌کشد. فاصله این هتل تا میدان تکسیم 4 دقیقه و تا خیابان استقلال استانبول با پیاده‌روی 12 دقیقه می‌باشد. در تور استانبول از تبریز هتل آونتگارد وجود امکاناتی نظیر: اتاق‌های خانوادگی، پذیرش 24 ساعته، بوفه صبحانه رایگاه، حمل و نقل فرودگاهی، رستوران، استخر سرپوشیده، راهنمای تور و بلیط و … تجربه سفر را برای مسافران دل‌انگیزتر خواهد کرد.

 

تور استانبول از تبریز هتل تایتانیک سیتی

هتل تایتانیک سیتی (Titanic City Taksim) چهار ستاره نیز از دیگر هتل‌های خوب و جذاب در تورهای استانبول است که توانسته است در میان مسافران سلام پرواز نیز محبوبیت پیدا کند. این هتل چهار ستاره که در قلب استانبول واقع شده جزو هتل‌های زنجیره‌ای با نام تجاری هتل‌های تایتانیک است. از امکانات مهم هتل تایتانیک سیتی می‌توان به 183 باب اتاق خانوادگی، خدمات اتاق، سونا، حمام ترکی، دو رستوران، خدمات ماساژ درمانی، ترانسفر فرودگاهی، سرویس خشکشویی، خدمات مبادله ارز و سایر خدمات بوده که در تور استانبول از تبریز مورد توجه مسافران قرار گرفته است. فاصله این هتل تا میدان تقسیم استانبول تنها 7 دقیقه و تا خیابان استقلال 8 دقیقه بوده که از نظر دسترسی نیز توانسته است علاقه مسافران تورهای استانبول را به خود جلب نموده است. همچنین اماکن پر رفت و آمدی مانند موزه پرا استانبول و کاخ دلمه باغچه تنها در 1/6 کیلومتری آن واقع شده‌اند و با 20 دقیقه پیاده‌روی می‌توان به این مکان‌ها رسید. همچنین افرادی که خواهان دسترسی خوب به بازارهای خرید آستوریا، مرکز خرید جواهر و بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول هستند می‌توانند هتل تایتانیک سیتی را انتخاب کنند که در فاصله ده الی بیست دقیقه‌ای این مراکز قرار گرفته است.

 

تور استانبول از تبریز هتل پوینت

هتل‌های پنج ستاره که هتل‌های لوکس و گران‌قیمت محسوب می‌شوند نیز در مسیر تورهای ترکیه و به ویژه تور استانبول از تبریز مورد توجه مسافران قرار می‌گیرند. این دسته از هتل‌ها امکانات بیشتری نسبته به هتل‌های چهار و سه ستاره داشته و در کیفیت خدمات نیز پیشروه هستند اما به دلیل قیمت‌های بالا چندان عامه پسند نیستند و تنها مسافران خاصی را خود جذب می‌کنند. یکی از این هتل‌های پنج ستاره هتل پوینت تکسیم استانبول بوده که دارای علاقه‌مندان مخصوص به خود است. از مهم‌ترین و اصلی‌ترین امکانات این هتل می‌توان به 233 باب اتاق، خدمات اتاق، سوئیت خانوادگی مجلل، کافی‌شاپ، لابی، میز پذیرش بیست و چهار ساعته، خدمات آبگرم، استخر سرپوشیده، اتاق‌های ماساژ درمانی و … اشاره کرده که در میان مسافران تور استانبول از تبریز محبوبیت پیدا کرده است. این هتل در فاصله 48 کیلومتری از فرودگاه بین‌المللی استانبول قرار گرفته که تنها با 7 دقیقه پیاده‌روی از این هتل می‌توان به میدان تکسیم استانبول رسید.

 

تور استانبول از تبریز هتل نیو سیتی

تورهای مسافرتی روی هتل‌ها 5 تا 3 ستاره بسته شده که در پاسخ به نیازها و سلایق مختلف گردشگران طراحی و ساخته شده‌اند. یکی از این هتل‌های سه ستاره که در تورهای استانبول توانسته جایگاه خود را پیدا کند هتل نیو سیتی (New City) است که به ویژه از نظر قیمتی و با ارائه بهترین نرخ‌ها گردشگران را از ایران و سایر کشورها به خود جذب می‌کند. تور استانبول از تبریز هتل نیوسیتی قیمت به‌صرفه‌ای نسبت به هتل‌های ذکر شده در بالا دارد و برای مسافران جذابیت دارد. از امکانات این هتل می‌توان به 24 اتاق خانوادگی، خدمات اتاق، کافی بار در لابی، صبحانه رایگان، خدمات ذخیره سازی چمدان‌ها، ترانسفر فرودگاهی، پارکینگ و اینترنت رایگان و … اشراه کرد که مسافران می‌بایست به هنگام رزرو تور استانبول از سلام پرواز به این موارد توجه کافی داشته باشند. این هتل در فاصله ده دقیقه‌ای از خیابان استقلال و کاخ دلمه باغچه استانبول قرار گرفته است. مراکز خرید سیتیز نیشانتاشی، ترامپ تاورز و آستوریا در فاصله ده دقیقه‌ای از هتل نیوسیتی قرار دارند که از نظر لوکیشن نیز توانسته است رضایت مسافران را تامین کند.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول از تبریز در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور