تور استانبول 3 شب

Low cost Istanbul tour

برگزار نمی‌شود

پکیج تور استانبول 3 شب

هتل Reydel

هتل Reydel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,160,000 تومان

یک تخته

16,610,000 تومان

کودک با تخت

13,400,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Grand Milan

هتل Grand Milan

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,760,000 تومان

یک تخته

16,750,000 تومان

کودک با تخت

13,230,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Neva Flats

هتل Neva Flats

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,760,000 تومان

یک تخته

17,510,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,990,000 تومان

یک تخته

17,970,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل All Inn

هتل All Inn

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,990,000 تومان

یک تخته

17,970,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Bristol

هتل Bristol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,600,000 تومان

یک تخته

19,200,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Monopol Hotel

هتل Monopol Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,600,000 تومان

یک تخته

19,200,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Birbey Hotel

هتل Birbey Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,680,000 تومان

یک تخته

17,670,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Cumbali Plaza

هتل Cumbali Plaza

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,750,000 تومان

یک تخته

19,500,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Atro

هتل Atro

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,290,000 تومان

یک تخته

20,570,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Cuento Hotel

هتل Cuento Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,290,000 تومان

یک تخته

20,570,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل The Tango Hotel İstanbul

هتل The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,370,000 تومان

یک تخته

20,730,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Grand Hilarium Hotel

هتل Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,440,000 تومان

یک تخته

20,270,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Aysa

هتل Aysa

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,440,000 تومان

یک تخته

20,110,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل White Monarch

هتل White Monarch

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,600,000 تومان

یک تخته

21,190,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Dora

هتل Dora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,600,000 تومان

یک تخته

21,190,000 تومان

کودک با تخت

13,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Taxim Lounge Hotel

هتل Taxim Lounge Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,670,000 تومان

یک تخته

19,810,000 تومان

کودک با تخت

15,220,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Actuel Lİfe Hotel

هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,750,000 تومان

یک تخته

21,490,000 تومان

کودک با تخت

15,070,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,360,000 تومان

یک تخته

22,720,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Inntel

هتل Inntel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,440,000 تومان

یک تخته

22,870,000 تومان

کودک با تخت

15,070,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,670,000 تومان

یک تخته

23,330,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,700,000 تومان

یک تخته

23,390,000 تومان

کودک با تخت

13,660,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Windsor

هتل Windsor

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,820,000 تومان

یک تخته

22,100,000 تومان

کودک با تخت

14,450,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,970,000 تومان

یک تخته

23,940,000 تومان

کودک با تخت

14,450,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Grand Halic Hotel

هتل Grand Halic Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,970,000 تومان

یک تخته

23,940,000 تومان

کودک با تخت

15,070,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Icon Hotel

هتل Icon Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,130,000 تومان

یک تخته

24,250,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Dedeman Hotel

هتل Dedeman Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,200,000 تومان

یک تخته

24,400,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Four Sides Beyoglu

هتل Four Sides Beyoglu

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,280,000 تومان

یک تخته

24,550,000 تومان

کودک با تخت

15,470,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل  Tango Taksim

هتل Tango Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,280,000 تومان

یک تخته

24,550,000 تومان

کودک با تخت

14,450,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Grand Hotel De Pera

هتل Grand Hotel De Pera

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,430,000 تومان

یک تخته

24,860,000 تومان

کودک با تخت

15,070,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,510,000 تومان

یک تخته

25,010,000 تومان

کودک با تخت

12,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Dora Pera

هتل Dora Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,660,000 تومان

یک تخته

25,320,000 تومان

کودک با تخت

15,680,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Nova Plaza Park

هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,770,000 تومان

یک تخته

25,540,000 تومان

کودک با تخت

15,310,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti Hotel

هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,890,000 تومان

یک تخته

25,780,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Taksim

هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,100,000 تومان

یک تخته

26,200,000 تومان

کودک با تخت

18,770,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Cher Taksim

هتل Cher Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,350,000 تومان

یک تخته

26,690,000 تومان

کودک با تخت

15,070,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye

هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,430,000 تومان

یک تخته

26,860,000 تومان

کودک با تخت

14,480,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Clarion Hotel Golden Horn

هتل Clarion Hotel Golden Horn

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,810,000 تومان

یک تخته

27,610,000 تومان

کودک با تخت

15,220,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Avantgarde Collection Taksim Square

هتل Avantgarde Collection Taksim Square

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,930,000 تومان

یک تخته

27,850,000 تومان

کودک با تخت

16,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Lamartin

هتل Lamartin

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,960,000 تومان

یک تخته

27,920,000 تومان

کودک با تخت

12,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل The Peak Taksim

هتل The Peak Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,960,000 تومان

یک تخته

27,920,000 تومان

کودک با تخت

15,830,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Richmond

هتل Richmond

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,260,000 تومان

یک تخته

28,510,000 تومان

کودک با تخت

16,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Metropolitan Hotels Taksim

هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,340,000 تومان

یک تخته

28,670,000 تومان

کودک با تخت

15,310,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Arts Taksim

هتل Arts Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,670,000 تومان

یک تخته

29,330,000 تومان

کودک با تخت

16,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Grand Cevahir

هتل Grand Cevahir

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,340,000 تومان

یک تخته

29,140,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,150,000 تومان

یک تخته

32,300,000 تومان

کودک با تخت

16,960,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,240,000 تومان

یک تخته

32,470,000 تومان

کودک با تخت

18,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,230,000 تومان

یک تخته

34,450,000 تومان

کودک با تخت

16,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Point Hotel Taksim

هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,390,000 تومان

یک تخته

33,130,000 تومان

کودک با تخت

15,310,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,890,000 تومان

یک تخته

35,110,000 تومان

کودک با تخت

16,960,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Elite World Prestige

هتل Elite World Prestige

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,380,000 تومان

یک تخته

35,110,000 تومان

کودک با تخت

15,310,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Fraser Palace

هتل Fraser Palace

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,880,000 تومان

یک تخته

37,750,000 تومان

کودک با تخت

17,780,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,040,000 تومان

یک تخته

36,430,000 تومان

کودک با تخت

16,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,270,000 تومان

یک تخته

40,060,000 تومان

کودک با تخت

19,760,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Surmeli

هتل Surmeli

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,310,000 تومان

یک تخته

42,610,000 تومان

کودک با تخت

19,660,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

30,820,000 تومان

یک تخته

49,630,000 تومان

کودک با تخت

16,460,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,150,000 تومان

یک تخته

50,290,000 تومان

کودک با تخت

16,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Lazzoni

هتل Lazzoni

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,900,000 تومان

یک تخته

48,730,000 تومان

کودک با تخت

18,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Conrad Hotel Bosphorus

هتل Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,140,000 تومان

یک تخته

52,270,000 تومان

کودک با تخت

16,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,140,000 تومان

یک تخته

52,270,000 تومان

کودک با تخت

16,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Hilton Bomonti

هتل Hilton Bomonti

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,460,000 تومان

یک تخته

53,260,000 تومان

کودک با تخت

20,260,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Sheraton City Center

هتل Sheraton City Center

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,790,000 تومان

یک تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

18,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل The Ritz-carlton

هتل The Ritz-carlton

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,580,000 تومان

یک تخته

63,160,000 تومان

کودک با تخت

18,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,880,000 تومان

یک تخته

69,760,000 تومان

کودک با تخت

17,780,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

33

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول 3 شب در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور